ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

varicella

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *varicella*, -varicella-

varicella ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
varicella (n.) โรคอีสุกอีใส Syn. chicken pox
English-Thai: HOPE Dictionary
varicella(แวริเซล'ละ) n. โรคอีสุกอีใส., Syn. chicken pox., See also: varicellar adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
varicella; chickenpoxโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

varicella ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水痘[shuǐ dòu, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ, 水痘] chickenpox; Varicella zoster (med.)

varicella ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีสุกอีใส[n.] (īsuk- īsai) EN: chickenpox ; chicken pox ; varicella FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า varicella
Back to top