ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viral*, -viral-

viral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viral (adj.) เกี่ยวกับไวรัส See also: ซึ่งเกิดจากไวรัส
virally (adv.) จากไวรัส
English-Thai: HOPE Dictionary
viral(ไว'เริล) n. เกี่ยวกับหรือเกิดจากเชื้อไวรัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viral-ไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viral hepatitis vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
Runs the genetics and viral research division of Umbrella Corporation.เป็นผู้ควบคุณ ศูนย์การวิจัย พันธุกรรมและไวรัส ของบริษัทอัมเบลล่า
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...โรคระบาดที่น่าพิศวง หรือการระบาดของไวรัสอย่างแพร่หลาย
It's just a simple viral infection combined with stress.แค่ติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปตามถนน.
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
Only when the first assistant hasn't decided to become an incubus of viral plague.เฉพาะในเวลาที่ ผู้ช่วยเบอร์หนึ่งไม่ได้ยอม... เป็นร่างทรงให้กับเชื้อไวรัส
And you promised me this Company's viral research would end.และคุณสัญญากับผมว่าการวิจัย เกี่ยวกับไวรัสขององค์กรนี้จะยุติลง
Your blood is clearing the viral load.เลือดของคุณกำลังกำจัดไวรัสออกไป
Since our auspicious debut on viral video.ในการเริ่มการถ่ายทำที่เป็นเกียรติเช่นนี้
Umbrella collapsed but their viral legacy continues to spread.อัมเบรล่าล่มสลายไปแล้ว แต่ยังเหลือมรดกเป็นไวรัสแพร่ไปอีก

viral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病毒性肝炎[bìng dú xìng gān yán, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, 病毒性肝炎] viral hepatitis
手足口症[shǒu zú kǒu zhèng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄎㄡˇ ㄓㄥˋ, 手足口症] human hand foot and mouth disease, a viral infection
湿疣[shī yóu, ㄕ ㄧㄡˊ, 湿疣 / 濕疣] condyloma (genital wart of viral origin); Condyloma acuminatum
抗病毒[kàng bìng dú, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 抗病毒] antiviral
抗病毒药[kàng bìng dú yào, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄧㄠˋ, 抗病毒药 / 抗病毒藥] antivirals
病毒性[bìng dú xìng, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, 病毒性] viral
蓝舌病[lán shé bìng, ㄌㄢˊ ㄕㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 蓝舌病 / 藍舌病] blue-tongue (viral disease of livestock)

viral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルス性出血熱[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever
ウイルス性疾患[ウイルスせいしっかん, uirusu seishikkan] (n) viral disease
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis
ウイルス病[ウイルスびょう, uirusu byou] (n) virus disease; viral disease
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
伝染性軟属腫[でんせんせいなんぞくしゅ, densenseinanzokushu] (n) molluscum contagiosum (viral infection of the skin)
抗ウイルス剤[こうウイルスざい, kou uirusu zai] (n) antiviral

viral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แชร์กันหนักมาก[v. exp.] (chaē kan na) EN: go viral FR: faire un buzz
กระบองราหู[n.] (krabøngrāhū) EN: childhood viral exanthem FR:
โผล่ว่อนเน็ต[v. exp.] (phlō wǿn ne) EN: go viral FR: faire le buzz
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัส[n. exp.] (yeūa hum sa) EN: viral meningitis FR: méningite virale
สารต้านไวรัส[n. exp.] (sān tān wai) EN: antiviral ; antiviral drug FR: antiviral [m]
ต้านไวรัส[adj.] (tān wairat) EN: antiviral FR: antiviral
ยาต้านรีโทรไวรัส[n. exp.] (yā tān rīth) EN: antiretroviral drugs FR:
ยาต้านไวรัส[n. exp.] (yā tān wair) EN: antiviral FR: antiviral [m]

viral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antiviral {adj} [med.]antiviral
Virusgrippe {f} [med.]viral flue
Virus...; viral {adj}viral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viral
Back to top