ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitalizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitalizer*, -vitalizer-

vitalizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitalizer (n.) สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitalizer
Back to top