ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacation*, -vacation-

vacation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacation (n.) ช่วงปิดภาคเรียน See also: ช่วงปิดภาคการศึกษา Syn. holiday, leave
vacation (n.) ช่วงลาพักผ่อน See also: ช่วงลาพักร้อน Syn. holiday, vacationing
vacation (vi.) ลาพักผ่อน See also: ลาพักร้อน, ลาพัก
vacationeer (n.) ผู้ลาพักผ่อน
vacationeer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationer
vacationer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationeer
vacationer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationer, vacationeer
vacationing (n.) ช่วงลาพักผ่อน See also: ช่วงลาพักร้อน Syn. holiday
vacationist (n.) ผู้ลาพักผ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday
English-Thai: Nontri Dictionary
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vacation๑. การออกไป๒. วันหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
school holiday (abbr.) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) Syn. holiday
vac (abbr.) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) Syn. holiday, school holiday
พักร้อน (v.) have a vacation See also: have a holiday
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะลาพักร้อน
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะไปหยุดพักผ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's his first real vacation in six years, Max. Take it easy.นี่เป็นพักร้อนจริง ๆ ของเขา ในรอบ 6 ปี ใจเย็น ๆ ก่อนดีกว่า แม็กซ์
That summer vacation in 1999 opened up a whole new world for meนี่คือวันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999 เปิดโลกใหม่สำหรับฉันซะ!
It still lives in my memory that summer vacation as if it were only yesterdayมันยังอยู่ในความทรงจำในพักร้อนนี้ เหมือนว่ามันเป็นเพียงแค่เมื่อวาน
SUMMER VACATION 1999วันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999
Any room. It's vacation time...ห้องไหนก็ได้ มันเป็นช่วงวันหยุด...
It's vacation time. Only three students are left in the dormมันคือช่วงวันหยุด เหลือนักเรียนแค่สามคนในหอ
I wished this vacation would last foreverวันหยุดนี้ผมปรารถนาจะให้มันผ่านไป
That summer vacation in 1999นั่นคือวันหยุดในฤดูร้อน ณ ปี ค.ศ.1999
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย
Look, I spent my vacation money. My husband's and mine.ฉันเอาเงินสำหรับเที่ยวพักร้อนไปใช้
So spend your money on your vacation and don't worry about jokes.เอาเงินไปเที่ยว แล้วลืมเรื่องมุขซะ
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง

vacation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暑期[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, 暑期] summer vacation time
休假[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, 休假] take a vacation; go on holiday
放假[fàng jià, ㄈㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, 放假] to have a holiday or vacation
渡假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, 渡假] to spend one's holidays; vacations
暑假[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, 暑假] summer vacation
[jià, ㄐㄧㄚˋ, 假] vacation
假期[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, 假期] vacation
寒假[hán jià, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 寒假] winter vacation

vacation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バケーション[, bake-shon] (n) vacation
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
夏季休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation
年休[ねんきゅう, nenkyuu] (n) yearly paid vacation (holiday)
御土産話;お土産話[おみやげばなし, omiyagebanashi] (n) (See お土産) trip story; vacation story
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P)
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] (n) summer vacation; summer holiday; (P)
夏期休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation; summer holidays
家族旅行[かぞくりょこう, kazokuryokou] (n) family vacation; family trip
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P)
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker

vacation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลาหยุดพัก[X] (kān lā yut ) EN: vacation FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
การเที่ยวพักผ่อน[n.] (kān thīo ph) EN: vacation FR: vacances [fpl]
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phakrøn) EN: leave on vacation FR: partir en congé
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
พักร้อน[v.] (phakrøn) EN: have a vacation FR: partir en vacances ; prendre des vacances ; passer l'été ; estiver (r.)
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
ระหว่างหยุดเทอม[xp] (rawāng yut ) EN: during the vacation FR: en vacances ; durant les vacances
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
เที่ยวพักผ่อน[n. exp.] (thīo phakph) EN: vacation FR:
วันหยุด[n. exp.] (wan yut) EN: holiday ; public holiday ; day off ; vacation ; time off ; break ; vacation (Am.) FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
เวลาหยุดพัก[n.] (wēlā yut ph) EN: vacation FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
หยุดเทอม[n. exp.] (yut thoēm) EN: school vacation FR: vacances scolaires
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai san) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.) FR: bonnes vacances !

vacation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break
Schulferien {pl}(school) holidays; (school) vacations
Semesterferien {pl}vacation; vac
Ferienhaus {n}vacation home [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacation
Back to top