ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

view

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *view*, -view-

view ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
view (n.) การมอง Syn. look, glimpse
view (n.) ระยะที่มองเห็น
view (n.) ภาพทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น Syn. landscape, illustration
view (n.) มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view (n.) ความคิดเห็น See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น Syn. belief, viewpoint, opinion
view (n.) การสำรวจ See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view (vt.) พิจารณา See also: เพ่งพินิจ Syn. observe, inspect
view (vt.) มีความคิดเห็น
view (vt.) ดูโทรทัศน์ Syn. see
viewer (n.) ผู้ดู See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์ Syn. observer, onlooker, beholder
viewer (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewers (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, listeners
viewfinder (n.) เครื่องจับภาพ See also: เครื่องค้นภาพ, เครื่องค้นหา Syn. finder
viewpoint (n.) ทัศนคติ See also: ความคิดเห็น, มุมมอง Syn. point of view, perspective, attitude
viewpoint (n.) สถานที่ที่ใช้ดู See also: ตำแหน่งที่มองดู
English-Thai: HOPE Dictionary
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเดา (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การคาดการณ์
ความคาดหมาย (n.) view See also: prediction, forecasting Syn. การเดา, การคาดการณ์
ทิวทัศน์ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
ทิวภาพ (n.) view See also: scenery, landscape Syn. วิว, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า
วิว (n.) view See also: landscape, panorama, perspective, scene Syn. ทิวทัศน์
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
เห็นสมควร (v.) view as proper See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen Syn. เห็นควร
จุดชมวิว (n.) view point
มุมมอง (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ
แง่คิด (n.) view point See also: angle, aspect, point of view Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ทรรศนะ
การเห็น (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, ทรรศนะ
ทรรศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective Syn. ความเห็น, ทัศนะ
ทัศนะ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
ทัศน์ (n.) viewpoint See also: point of view, opinion, view, attitude Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ
คนสัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator
จอแสดงผล (n.) screen for viewdata See also: monitor for viewdata
ทวน (v.) review See also: go over, run over, repeat, recapitulate Syn. ทบทวน, ตรวจทาน, ทำซ้ำ
ทวนทบ (v.) review See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ
บทวิเคราะห์ (n.) review See also: critic
ผู้สัมภาษณ์ (n.) interviewer See also: investigator Syn. คนสัมภาษณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Of course, there's no view of the sea from here.ที่นี่ไม่มีวิวเห็นทะเล
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here.ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว
Especially in view of what I'm about to say.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมอง ของสิ่งที่ฉันจะพูด
This is a really telling view of that world.นี่คือสิ่งที่โลกนี้เป็น
What are your plans for this site, in view of what's happened?- แผนผมยังคงเหมือนเดิม
To the golf course. There's a pretty view from the first tee.ไปสนามกอล์ฟ มีวิวสวย ๆ ตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกเลย

view ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, 荣辱观 / 榮辱觀] view of honor and disgrace
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 面面观 / 面面觀] view from every aspect
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, 角度] angle; point of view
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
[kàn, ㄎㄢˋ, 瞰] bird's-eye view; glance
[kàn, ㄎㄢˋ, 矙] bird's-eye view; glance
灼见[zhuó jiàn, ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, 灼见 / 灼見] brilliant views
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, 会审 / 會審] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers)
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, 放映室] cinema room; viewing room
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent
全貌[quán mào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄠˋ, 全貌] complete picture; full view
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 谬见 / 謬見] erroneous views; false idea; false opinion
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board
各抒己见[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, 各抒己见 / 各抒己見] everyone gives their own view
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, 审酌 / 審酌] examination; to check and review
专访[zhuān fǎng, ㄓㄨㄢ ㄈㄤˇ, 专访 / 專訪] exclusive interview
面谈[miàn tán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ, 面谈 / 面談] face-to-face meeting; an interview
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)

view ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] (n) {comp} view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] (n) {comp} view volume
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
一面観[いちめんかん, ichimenkan] (n) one-sided view
下瞰[かかん, kakan] (n,vs) looking down on; getting a bird's-eye view
人生論[じんせいろん, jinseiron] (n) one's world view; one's view of life; essay on life
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view
俯瞰図[ふかんず, fukanzu] (n) (See 鳥瞰図) bird's-eye view
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
全景[ぜんけい, zenkei] (n) panoramic view; bird's-eye view
前景[ぜんけい, zenkei] (n) foreground; front view
勝景[しょうけい, shoukei] (n) scenic view
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view
客観視[きゃっかんし, kyakkanshi] (n,vs) objective point of view
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved
断面図[だんめんず, danmenzu] (n) cross-section view
最大表示[さいだいひょうじ, saidaihyouji] (n) {comp} full screen; maximum display; maximized view
望む[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P)
水天彷彿;水天髣髴[すいてんほうふつ, suitenhoufutsu] (n) view in the distant offing where the sea and skyline cannot be distinguished
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view
眺め回す[ながめまわす, nagamemawasu] (v5s,vt) to look around; to take a view of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
モザイクビュー[もざいくびゅー, mozaikubyu-] Mosaic View
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point)
投影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview
書評[しょひょう, shohyou] review
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
業務概要[ぎょうむがいよう, gyoumugaiyou] task overview
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] functional overview
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view

view ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adv.] (alāngchāng) EN: openly ; in full view FR:
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile FR:
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
ห้องที่มองเห็นวิว[n. exp.] (hǿng thī mø) EN: room with view FR: chambre avec vue [f]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wi) EN: view point FR: point de vue [m] ; panorama [m]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
กำบังสายตา[v. exp.] (kambang saī) EN: obstruct the view FR:
การเดา[n.] (kān dao) EN: view FR: conjecture [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
คิดในมุมกลับ ; คิดมุมกลับ[v. exp.] (khit nai mu) EN: take an opposite point of view FR: penser le contraire
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความคิดเห็นทั่วไป[n. exp.] (khwām khith) EN: common view FR: lieu commun [m]
ขวางหน้า[v. exp.] (khwāng nā) EN: block the way ; bar the way ; block the view FR:
กระจก[n. exp.] (krajok) EN: side view mirror FR: rétroviseur [m]
โลกทัศน์[n.] (lōkkathat) EN: outlook ; perspective ; vision ; world view FR:
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
มุมสูง[n. exp.] (mum sūng) EN: bird's eye view FR: prise de vue aérienne [f]
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
นี่เป็นตามทรรศนะของผม[xp] (nī pen that) EN: that's my opinion ; that's my view FR: c'est mon point de vue
ภาพมอง[n. exp.] (phāp møng) EN: view FR:
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ตามทรรศนะของผม[xp] (tām thatsan) EN: in my opinion ; in my view FR:

view ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of)
Vogelperspektive {f}bird's-eye view
Außenansicht {f}exterior view
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Innenansicht {f}interior view
Seitenansicht {f}lateral view
Teilansicht {f}partial view
Gesichtspunkt {m}point of view
Perspektive {f}point of view
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Schnellansicht {f}quick view
Rückansicht {f}rear view
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Überprüfung {f}review
Buchbesprechung {f}book review
Fallbesprechung {f}case review
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate
Meinungsaustausch {m}change of views
Bildschirmtextsystem {m}viewdata
Nahaufnahme {f}close up view; close-up
Designprüfung {f}design review
Erstbegutachtung {f}initial review
Gutachter {m}censor; reviewer
Interview {n}interview
Interviewer {m}; Interviewerin
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview
Literaturhinweise {pl}literature review; references
Mikrofilmbetrachter {m}microfilm viewer
Managementprüfung {f}management review
Flottenschau {f}naval review
Begutachtung {f}peer review
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch {n}performance review
Berichtszeitraum {m}period under review
Mitarbeiterfördergespräch {n}personnel development review
Rezensionsexemplar {n}review copy
Revisionsrecht {n}right of review
Sucher {m} [photo.]finder; view-finder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า view
Back to top