ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vexingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vexingly*, -vexingly-

vexingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vexingly (adv.) อย่างรบกวน See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ

vexingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich {adv}vexingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vexingly
Back to top