ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaguely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaguely*, -vaguely-

vaguely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaguely (adv.) อย่างคลับคล้ายคลับคลา Syn. imprecisely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมเครือ (adv.) vaguely See also: indistinctly, ambiguously, obscurely Syn. กำกวม
ผาด (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ
ผ่านๆ (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ
ไม่ชัดเจน (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่เพ่งพิศ
ไม่เพ่งพิศ (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน
คลับคล้าย (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา
คลับคล้ายคลับคลา (v.) vaguely remember See also: resemble distantly Syn. รางๆ, คลับคล้าย
แว่ว (v.) hear vaguely See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear Ops. ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until about the time when I was in middle school, I vaguely thought the word meant the area where the signals from my cell would reach.ตั้งแต่ตอนที่ฉัน ยังอยู่โรงเรียนประถม ฉันไม่แน่ใจว่าคำนั้นหมายถึง พื้นที่ที่โทรศัพท์ฉันจะไปถึง
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17
That... that sounds vaguely sane.นั่น... นั่นฟังดูมีเหตุผล
Fine, it was exhausting, irritating, emasculating, never-ending and vaguely pleasant.ก็ได้ ถึงพริกถึงขิงจนหมดแรง น่ารำคาญ ให้ทำเหมือนผู้หญิง ไม่สิ้นสุด และดูเหมือนจะถูกใจ
Maybe something vaguely related to life as we know it on this planet?เรื่องที่เกี่ยวกับ ขีวิตบนโลกนี้บ้างน่ะ
I might get a new boyfriend out of this, who can keep up with me vocally, and in the future, give me vaguely Eurasian- looking children.ชั้นอาจจะได้แฟนใหม่จากครั้งนี้ก็ได้ คนที่จะ ร้องเพลงคู่กับชั้น และในอนาคต ก็จะมีลูกที่มีลุคเป็น ยูเรเชียนอย่างบอกไม่ถูก
Your vaguely Middle Eastern beauty.มีความงามแบบตะวันออกกลาง
Sounds vaguely sexual.ฟังเหมือนกระทำชำเราทางเพศเลย
And it's vaguely possible that she said yes.และมีความเป็นไปได้ว่าเธอรับนัด
"Assassination" "Though I had vaguely thought I would return to the modern age someday..."แม้บางครั้งผมอยากกลับไปโลกปัจจุบัน

vaguely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely
何処と無く;何処となく[どことなく, dokotonaku] (adv) (uk) somehow; for some reason; vaguely
漫ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely
物新しい[ものあたらしい, monoatarashii] (adj-i) feeling vaguely new
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little

vaguely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรราง[adv.] (chararāng) EN: vaguely ; dimly FR:
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāik) EN: vaguely remember ; resemble distantly FR:
คลุมเครือ[adv.] (khlumkhreūa) EN: ambiguously ; vaguely FR:
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline FR: approximativement ; grossièrement
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
ตะคลับตะคล้าย[v.] (takhlaptakh) EN: vaguely remember FR:
ตอบคลุมเครือ[v. exp.] (tøp khlumkh) EN: answer vaguely FR: répondre vaguement
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaguely
Back to top