ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ventriloquy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ventriloquy*, -ventriloquy-

ventriloquy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ventriloquy (n.) การพากย์เสียง See also: การดัดแปลงเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
ventriloquy(เวนทริล'ละควี) n. =ventriloquism (ดู)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
*Pottery, and ventriloquy, candle making.*♪เครื่องปั้นดินเผาและ ventriloquy การทำเทียน ♪

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ventriloquy
Back to top