ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voidable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voidable*, -voidable-

voidable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voidable (adj.) ซึ่งทำให้โมฆะได้ See also: ซึ่งทำให้ไม่ได้ผล, ซึ่งเพิกถอนได้
voidableness (n.) การทำให้เป็นโมฆะ
English-Thai: HOPE Dictionary
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voidableโมฆียะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมฆียกรรม (n.) voidable act Syn. โมฆียะกรรม
โมฆียะกรรม (n.) voidable act
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry I'm late, it was unavoidable.ขอโทษผมมาช้าที่รัก มันเลี่ยงไม่ได้
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น
Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable.Events are happening which I now believe to be of Burmese origin, and I fear that military action is unavoidable.
Well, yes. Urgent call. Unavoidable.ใช่ ๆ มีเรื่องด่วน หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องไปละ
It's unavoidable.มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว...
The pillbox destruction was unavoidable.ฐานปืนกลถูกทำลาย.. มันก็เลี่ยงไม่ได้
But it's unavoidable if it's work.ฉันจะไปโทษชิซูรุได้ไงถ้ามันเป็นเรื่องงาน
Some situations, collateral damage is unavoidable.สถานการณ์แบบนี้ การโดนลูกหลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
No. It's always avoidable.ไม่ มันหลีกเลี่ยงได้
Don't disappear. become unavoidable.อย่าหายตัวไป แค่ทำตัวแตะต้องไม่ได้
It was unavoidable, Ted. It won't happen again.มันเลี่ยงไม่ได้น่ะ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก

voidable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, 不免] unavoidable
免不了[miǎn bù liǎo, ㄇㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 免不了] unavoidable; can't be avoided
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)

voidable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P)
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable

voidable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โมฆียะ[adj.] (mōkhīya) EN: voidable FR:
โมฆีย-[pref.] (mōkhīya-) EN: voidable FR:
โมฆียกรรม[n.] (mōkhīyakam) EN: voidable act ; voidable legal act FR:
การทำให้เป็นโมฆะ[n.] (kān thamhai) EN: annulment ; voidableness FR:
ไม่มีทางเลี่ยง[adj.] (mai mī thān) EN: unavoidable FR: inévitable
สุดวิสัย[adj.] (sutwisai) EN: unavoidable ; inevitable ; impossible FR:

voidable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unvermeidbarkeit {f}unavoidableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voidable
Back to top