ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulgarizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulgarizer*, -vulgarizer-

vulgarizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulgarizer (n.) ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulgarizer
Back to top