ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voltmeter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voltmeter*, -voltmeter-

voltmeter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voltmeter (n.) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]

voltmeter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, 伏特计 / 伏特計] voltmeter
电压计[diàn yā jì, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 电压计 / 電壓計] voltmeter

voltmeter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディジボル[, deijiboru] (n) (abbr) digital voltmeter
ボルタメーター;ボルトメーター[, borutame-ta-; borutome-ta-] (n) voltameter; voltmeter
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter

voltmeter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter
Spannungsmesser {m}; Voltmeter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voltmeter
Back to top