ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variability*, -variability-

variability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variability (n.) ความผันแปร See also: ความเปลี่ยนเเปลง Syn. changeableness, mutability, unsteadiness
English-Thai: Nontri Dictionary
variability(n) ความผันแปรได้,ความเปลี่ยนแปลงได้,ความแปรปรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
variabilityการเปลี่ยนแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the natural range of variability for temperature in the oceans.นี่คือช่วงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ของอุณหภูมิของมหาสมุทร

variability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation

variability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
ความผันผวนของภูมิอากาศโลก[n. exp.] (khwām phanp) EN: climate variability FR: variations climatiques [fpl]
ความผันแปร[n.] (khwām phanp) EN: alteration ; variation ; variance ; variability FR: variation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variability
Back to top