ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versifier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versifier*, -versifier-

versifier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versifier (n.) ผู้แต่งบทกวี See also: ผู้แต่งบทประพันธ์ Syn. poet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versifier
Back to top