ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicinity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicinity*, -vicinity-

vicinity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicinity (n.) บริเวณใกล้เคียง Syn. neighborhood
vicinity (n.) ความใกล้เคียง Syn. proximity, propinquity
English-Thai: HOPE Dictionary
vicinity(วิซิน'นิที) n. บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง, Syn. proximity
English-Thai: Nontri Dictionary
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vicinityความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริเวณ (n.) vicinity See also: outskirt, village, neighborhood, compound Syn. เขต, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต
บริเวณ (n.) vicinity See also: neighborhood, area, district, environs, locality Syn. แถบ, ละแวก
ละแวก (n.) vicinity See also: outskirt, village, neighborhood, compound Syn. เขต, บริเวณ, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต
อุปจาร (n.) vicinity See also: surroundings
แถว (n.) vicinity See also: neighborhood, area, district, environs, locality Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้
Look at the local weather for this vicinity as it stands at this hour.ดูสภาพอากาศในท้องถิ่นสำหรับบริเวณใกล้เคียงนี้มันอยู่ที่เวลานี้
That signal left Earth at the speed of light and 26 years later arrived in the vicinity of the star we call Vega.สัญญาณที่เหลือของโลกที่ ความเร็วของแสง และ 26 ปีต่อมา เข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ของดาวที่เราเรียกว่าเวก้า
Somewhere in the vicinity of5,000.- ประมาณ 5,000 ตัว - โอ้โห กล้องเยอะจัง
Somewhere within the vicinity of Appleton Lake.ที่อยู่ในรัศมี ชานเมืองของ ทะเลสาบแอปเปิลตัน
There a place in the vicinity with that name?มีสถานที่ แถวๆนี้ ที่ชื่อนั้นเหรอ ?
We found her cell phone within the vicinity of the school.เราเจอมือถือของเจ้าหญิงอยู่ในบริเวณโรงเรียนเพคะ
All cars. All cars in the vicinity of 54th and 6th Ave, please report. Crane out of control.[รถทุกคัน ที่อยู่แถว ถนนสายที่ 54 ตัดกับ สายที่ 6 โปรดทราบ มีปั้นจั่นกำลังมีปัญหา เข้าไปด้วยความระมัดระวัง]
L-20 Parkway, all officers in the vicinity please report.แอล-20 พาร์คเวย์ เจ้าหน้าที่ทุกคน ในบริเวณนี้ โปรดรายงาน
Receiving radar jamming in vicinity of target.เป้าหมายปล่อยสัญญาณ รบกวนเรดาห์นำวิถี
I threw them in that vicinity over there.ผมว่านะจะอยู่แถวๆ นี้นะ
We believe he is currently in the vicinity of lockeford and its outlying towns.เราเชื่อว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ล็อกฟอร์ดและแถวชานเมือง

vicinity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 邻近 / 鄰近] neighboring; adjacent; near; vicinity

vicinity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
京表[きょうおもて, kyouomote] (n) vicinity of Kyoto
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P)
山辺[やまべ, yamabe] (n) mountain; vicinity of a mountain
岡辺;丘辺[おかべ, okabe] (n) vicinity of a hill
牢屋敷[ろうやしき, rouyashiki] (n) precinct of a jail; vicinity of a prison
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto
[かく, kaku] (n) (obsc) diaphragm; vicinity of the diaphragm
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P)
此処いら[ここいら, kokoira] (n) (uk) (See 此処ら) around here; in this vicinity; this area
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P)
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P)
近辺[きんぺん, kinpen] (n) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P)
近隣[きんりん, kinrin] (n,adj-no) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P)

vicinity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันติกะ[n.] (antika) EN: vicinity FR:
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs ; surroundings FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณใกล้เคียง[n. exp.] (børiwēn kla) EN: vicinage ; vicinity FR: voisinage [m]
ใกล้เคียง[adv.] (klaikhīeng) EN: nearby ; in the vicinity FR: à proximité
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; compound FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ละแวกบ้าน[n. exp.] (lawaēk bān) EN: neighbourhood ; neighborhood (Am.) ; vicinity FR: voisinage [m]
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว ๆ = แถวๆ[n.] (thaēo-thaēo) EN: area ; neighborhood ; region ; zone ; vicinity FR:
อุปจาร[n.] (upajān) EN: approach ; vicinity FR:

vicinity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicinity
Back to top