ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicissitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicissitude*, -vicissitude-

vicissitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicissitude (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: การสับเปลี่ยน Syn. mutability, uncertainty
vicissitudes (n.) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด Syn. mutability, uncertainty
English-Thai: HOPE Dictionary
vicissitude(วิซิส'ซิทิวดฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การสับเปลี่ยน,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,การหมุนเวียน., See also: vicissitudinary adj. vicissitudinous adj., Syn. changes,chance
English-Thai: Nontri Dictionary
vicissitude(n) ความผันแปร,ความปรวนแปร,การหมุนเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
Well, the alternative is to subject her to the vicissitudes of mortality and to the mercy of forces such as, for instance, me.อืม มันเป็นทางเลือกที่เธอต้องตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงความตาย ให้กลายเป็นแบบนี้
Recent events have demonstrated to me that my body is too fragile to endure the vicissitudes of the world.เธˆเธฒเธเน€เธซเธ•เธธเธเธฒเธฃเธ“เนŒเธฅเนˆเธฒเธชเธธเธ” เธ‰เธฑเธ™เน„เธ”เน‰เธฃเธนเน‰เธงเนˆเธฒ เธฃเนˆเธฒเธ‡เธเธฒเธขเธ‰เธฑเธ™เน€เธ›เธฃเธฒเธฐเธšเธฒเธ‡เน€เธเธดเธ™เธเธงเนˆเธฒ เธˆเธฐเธ—เธ™เธ—เธฒเธ™เธ•เนˆเธญเน‚เธฅเธเธ เธฒเธขเธ™เธญเธเน„เธ”เน‰
Vicissitudes 9:24.จากบท วิซิสส์ซิทูเดส บทที่ 9 ข้อที่ 24
To explain to you the vicissitudes of a child as unique as our Brahms.ที่จะอธิบายให้ฟัง ถึงเด็กที่แปลก เลี้ยงยาก ไม่เหมือนใครอย่าง บรามส์ของเรา

vicissitude ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 悲欢离合 / 悲歡離合] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life

vicissitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
転変[てんぺん, tenpen] (n,vs) mutation; change; vicissitude
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
変遷[へんせん, hensen] (n,vs) change; transition; vicissitudes; (P)
栄枯[えいこ, eiko] (n) vicissitudes; ups and downs; (P)
栄枯盛衰[えいこせいすい, eikoseisui] (n) ups and downs of life; vicissitudes of fortune
波瀾万丈;波乱万丈[はらんばんじょう, haranbanjou] (adj-na,adj-no,n) stormy and full of drama; many drastic events in the course of events; full of ups and downs; with many vicissitudes
消長盛衰[しょうちょうせいすい, shouchouseisui] (n) prosperity and decay; rise and fall; ebb and flow; vicissitudes (of fortune)
盛衰[せいすい, seisui] (n) rise and fall; ups and downs; welfare; vicissitudes; (P)
盛衰興亡[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning
興亡盛衰[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes

vicissitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความลำบาก[n.] (khwām lambā) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
โลกธรรม[n.] (lōkkatham) EN: worldly conditions ; worldly vicissitudes FR: vicissitudes du monde [fpl]

vicissitude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wechselfälle {pl} | die Wechselfälle des Lebensvicissitudes | the vicissitudes of life; the ups and downs of life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicissitude
Back to top