ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vernal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vernal*, -vernal-

vernal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vernal (adj.) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ Syn. springlike, spring
vernal (adj.) ซึ่งยังเป็นหนุ่มเป็นสาว See also: ซึ่งยังเป็นเด็ก, ซึ่งเป็นหน่ออ่อน Syn. budding, immature, young
English-Thai: Nontri Dictionary
vernal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ,เขียวชอุ่ม,ในวัยรุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vernal-ฤดูใบไม้ผลิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Galanthus nivalis Galanthus blooms in winter, before the vernal equinox, signifying spring's approach.กาแลนธัส นิวาลิส ดอกไม้กาแลนธัสในฤดูหนาว ก่อนที่จะถึงวสันตวิษุวัต* หมายถึงใกล้จะถึงฤดูใบไม้ผลิ *จุดที่มีกลางวันและกลางคืน เท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ

vernal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon)
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P)
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21)
春分点[しゅんぶんてん, shunbunten] (n) the vernal equinox (the equinoctal point)
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests)
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests)
バーナリゼーション[, ba-narize-shon] (n) vernalization
二分[にぶん, nibun] (n,vs,adj-no) (1) halving; bisection; (2) the two equinoxes (vernal and autumnal); (P)

vernal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดวสันตวิษุวัต[n. exp.] (jut wasanta) EN: vernal equinox FR:
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nokhok lek ) EN: vernal hanging parrot FR: coryllis vernal [m] ; loricule vernal ; coryllis d’Inde [m]
จุดวสันตวิษุวัต[n. exp.] (wasantawisu) EN: spring equinox ; vernal equinox FR:
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ว่าว[n.] (wāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal

vernal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühlingspapageichen {n} [ornith.]Vernal Hanging Parrot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vernal
Back to top