ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veil*, -veil-

veil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veil (n.) ผ้าคลุมหน้า See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า Syn. camouflage, shroud
veil (n.) สิ่งบดบัง See also: สิ่งปกคลุม
veil (vi.) คลุมหน้า See also: โพกศีรษะ Syn. cover, disguise, hide, mask
veil (vt.) คลุม See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม Syn. cover, disguise, hide, mask Ops. uncover, reveal
veiled (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. cloaked, eclipsed
English-Thai: HOPE Dictionary
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
veil(n) ผ้าคลุมหน้า,ม่านบาง,ผ้าโพกหัว,ฉาก,เครื่องบัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veil; universal veilเยื่อหุ้ม [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veilsผ้าคลุมหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดป้าย (v.) unveil See also: inaugurate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can still live when you take off the veil of an aristocrat.เธอสามารถอยู่ต่อไปได้ เพียงแค่ทิ้งศักดิ์แห่งราชสกุล
Well, get on out in that square Adjust your veil and prepareเอาล่ะ เข้าไปร่วมในกรอบนั้นสิ ปรับผ้าคลุมหน้า และเตรียมพร้อม
Is the veil too much?ผ้าคลุมหน้ามันยาวไปมั้ย?
But communicating across a veil ain't easy.แต่การสื่อสาร ข้ามมิติมันไม่ง่าย
* there's a veil of tears between us * yeah. he's gone.หยดน้ำตาบังสายตาของเราสอง ใช่ เขาตายแล้ว
Not that... after that you will lift my veil and want to make love to me?ไม่ใช่เรื่องนั้น... คุณจะมีอะไรกับฉันหลังเปิดผ้าคลุมหน้าแล้วใช้ไหม?
A veil of sadness cloud your eyes..กลุ่มควันแห่งความเศร้าสร้อยปกคลุมดวงตาคุณ...
When the veil was thinnest between the living and the dead.ที่กำแพงระหว่างคนเป็นและคนตาย จะบางที่สุด
Look, you see, with the white veil over the... she even looks like an angel.ดูสิ, คุณจะเห็นเธอในผ้าคลุมหน้าสีขาว...
Even if you do break into the veil And you find the reaper,ถ้านายเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วหายมทูตเจอ
The Greeks knew there is the flimsiest veil between us and the divine.ชาวกรีกเชื่อว่ามีม่านกั้นอยู่ระหว่าง เรากับสวรรค์
The veil was made from the finest silk.ผ้าคลุมทำมาจากผ้าไหมที่ประณีต

veil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, 缡 / 縭] bridal veil or kerchief
[lí, ㄌㄧˊ, 褵] bride's veil or kerchief
幔子[màn zi, ㄇㄢˋ ㄗ˙, 幔子] curtain; veil
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, 昧没 / 昧沒] veiled; obscure
揭幕[jiē mù, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ, 揭幕] opening; unveiling
揭幕式[jiē mù shì, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 揭幕式] opening ceremony; unveiling
[mì, ㄇㄧˋ, 幂 / 冪] power; exponent (math.); to cover with a cloth; cloth cover; veil
严密[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 严密 / 嚴密] strict; tight (organization, surveillance etc)
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 侦察机 / 偵察機] surveillance aircraft
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, 暗花儿 / 暗花兒] veiled design incised in porcelain or woven in fabric
面纱[miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ, 面纱 / 面紗] veil

veil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエディングベール;ウェディングベール[, uedeingube-ru ; uedeingube-ru] (n) wedding veil
ブライダルベール[, buraidarube-ru] (n) bridal veil
秘密裡;秘密裏[ひみつり, himitsuri] (adv,adj-no) behind closed doors; behind-the-scenes; (under the veil of) secrecy
薄絹;薄帛;薄衣[うすぎぬ;うすごろも(薄衣), usuginu ; usugoromo ( haku koromo )] (n) (1) thin or light silk; sheer silk; (2) veil (mystery)
面布[めんぷ, menpu] (n) veil (beekeeping, apiculture)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance
サーベイランス[, sa-beiransu] (n) surveillance; (P)
ベール(P);ヴェール[, be-ru (P); ve-ru] (n) veil; (P)
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency)
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
海洋監視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P)
開帳[かいちょう, kaichou] (n,vs) (1) unveiling a Buddhist image; (2) gambling
除幕[じょまく, jomaku] (n,vs) unveiling (ceremony)
除幕式[じょまくしき, jomakushiki] (n) unveiling ceremony

veil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
ผ้าคลุมหน้า[n. exp.] (phā khlum n) EN: veil FR: voile [m]
อลิซในแดนมหัศจรรย์[n. prop.] (Ālis nai Da) EN: Alice in Wonderland FR: Alice au pays des merveilles
เอาผ้าคลุมออก[v. exp.] (ao phā khlu) EN: unveil FR: dévoiler
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveil
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful FR: méchant ; malveillant
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem sa) EN: observation satellite FR: satellite d'observation [m] ; satellite de surveillance [m]
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
ดีจัง[adj.] (dī jang) EN: how good! ; how nice! FR: merveilleux
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor FR: surveiller
เฝ้าสังเกต[v. exp.] (fao sangkēt) EN: monitor FR: surveiller
เฝ้าสังเกตระดับน้ำ[v. exp.] (fao sangkēt) EN: FR: surveiller le niveau d'eau
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
เฟี้ยว[adv.] (fīo) EN: magnificently FR: merveilleusement
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed FR: garder un mort ; veiller (un mort)
เหตุอัศจรรย์[n. exp.] (hēt atsajan) EN: FR: merveille [f] ; miracle [m]
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
หอเตือนภัย[n. exp.] (hø teūoen p) EN: FR: tour de surveillance [f]
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Wonders of the World FR: Les Sept Merveilles du monde [fpl]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เคลือบแฝง[adj.] (khleūapfaēn) EN: concealed ; hidden ; veiled FR: caché

veil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftüberwachungssystem {n}airborne surveillance system
Aufsichtsbehörde {f}surveillance authority; regulatory authority
Veilchen {n} [biol.] | Veilchen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veil
Back to top