ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valise*, -valise-

valise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valise (n.) กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก Syn. portmanteau, trunk
English-Thai: HOPE Dictionary
valise(วะลิส') n. กระเป๋าถือเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
valise(n) กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Passepartout! My valise! It has all my money in it.พาสปาร์ตู เงินทั้งหมดอยู่ในกระเป๋า
I take it you don't have Phileas Fogg in that valise.ในกระเป๋านั่นคงไม่มีฟิเลียส ฟ็อกก์นะ
Go get the valise.ไปเอากระเป๋าลากอีกใบหนึ่ง.

valise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提包[tí bāo, ㄊㄧˊ ㄅㄠ, 提包] handbag; bag; valise

valise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel ; baggage ; luggage FR: sac [m] ; sacoche [f] ; bourse [f] ; bagage [m] ; valise [f] ; housse [f]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
ถุงเมล์ของสถานทูต[n. exp.] (thung mē kh) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
ถุงไปรษณีย์ของสถานทูต[n. exp.] (thung prais) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
ถุงทางทูต[n. exp.] (thung thāng) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.) FR: valise diplomatique [f]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up FR: voler ; dérober ; dévaliser ; détrousser (vx) ; piller
จี้ธนาคาร[v. exp.] (jī thanākhā) EN: rob the bank FR: dévaliser une banque
แก่งแย่งกัน[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: FR: rivaliser
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
คำสนธิ[n. exp.] (kham sonthi) EN: portmanteau ; portmanteau word FR: mot-valise [m]
ลงชิง[v. exp.] (long ching) EN: vie ; vying FR: rivaliser
ลงแข่งขัน[v. exp.] (long khaeng) EN: vie ; vying FR: rivaliser
แพ็กกระเป๋า[v. exp.] (phaek krapa) EN: FR: faire sa valise
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer
ทำให้เป็นรูปไข่[v. exp.] (thamhai pen) EN: FR: ovaliser (vx)
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec
เตรียมกระเป๋าเดินทาง[v. exp.] (trīem krapa) EN: FR: faire sa valise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valise
Back to top