ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigorish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigorish*, -vigorish-

vigorish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigorish (n.) ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish (n.) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง) Syn. interests, vig
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I never had to pay the vigorish he demands. Am I something special?ฉันไม่เคยต้องจ่ายบ้าบอไรแบบนี้ หรือฉันรวย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigorish
Back to top