ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versatileness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versatileness*, -versatileness-

versatileness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versatileness (n.) การมีประโยชน์หลายอย่าง

versatileness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielseitigkeit {f}versatileness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versatileness
Back to top