ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venular*, -venular-

venular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venular (adj.) เกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
venular-หลอดเลือดดำเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venular
Back to top