ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ventriloquistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ventriloquistic*, -ventriloquistic-

ventriloquistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ventriloquistic (adj.) เกี่ยวกับการพากย์เสียง
ventriloquistically (adv.) โดยดัดแปลงเสียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ventriloquistic
Back to top