ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

violet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *violet*, -violet-

violet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
violet (n.) ต้นไวโอเล็ต See also: พืชไม้ดอกตระกูล Viola ซึ่งมีสีม่วง น้ำเงิน เหลือง ขาวหรือสีผสม
violet (n.) สีม่วง Syn. purple, purplish-blue color
violet (adj.) ที่มีสีม่วง Syn. purple, purplish-blue
English-Thai: HOPE Dictionary
violet(ไว'อะลิท) n. สีม่วง,พืชไม้ดอกสกุลViolaที่มีสีม่วง/น้ำเงิน เหลือง/ขาวหรือสีผสม,ดอกสีม่วง. adj. สีม่วง,สีม่วงอมน้ำเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
violet(adj) สีม่วง,สีเม็ดมะปราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังสีเหนือม่วง (n.) ultraviolet See also: UV
อัลตราไวโอเลต (n.) ultraviolet See also: UV Syn. รังสีเหนือม่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I have even met A Violet Who almost satisfied meและได้เจอดอกไวโอเล็ต ที่เกือบทำให้ฉันพอใจ
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
It's that same violet boxกล่องสีม่วงเหมือนกัน
Like a soft violet lightเป็นดั่งแสงสว่างที่อ่อนโยน
Like a soft violet light...เป็นดั่งแสงสว่างที่อ่อนโยน
"The third ticket was found by Miss Violet Beauregarde.""บัตรใบที่สาม เจอโดย มิส ไวโอเล็ต เบลเกรด"
These are just some of the 263 trophies and medals my Violet has won.นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของถ้วยและเหรียญรางวัลที่มิสไวโอเล็ตได้
Mr. Wonka, I'm Violet Beauregarde.มิสเตอร์ วองก้า ฉันชื่อ ไวโอเล็ต เบลเกรด
To the tale of Violet Beauregardeเรื่องนิทานของ ไวโอเล็ต โบเรอกาเดอ
To save Miss Violet Beauregardeที่จะปกป้อง มิสไวโอเล็ต โบเรอกาเดอ เอาไว้
Will Violet always be a blueberry?แล้วคุณไวโอเล็ตจะกลายเป็นบลูเบอรี่ไปตลอดหรือไม่
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ

violet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gàn, ㄍㄢˋ, 绀 / 紺] violet or purple
紫色[zǐ sè, ㄗˇ ㄙㄜˋ, 紫色] purple; violet
紫外[zǐ wài, ㄗˇ ㄨㄞˋ, 紫外] ultraviolet (ray)
紫外光[zǐ wài guāng, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄤ, 紫外光] ultraviolet light
紫外射线[zǐ wài shè xiàn, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 紫外射线 / 紫外射線] ultraviolet ray
紫外线[zǐ wài xiàn, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 紫外线 / 紫外線] ultraviolet ray
紫外线光[zǐ wài xiàn guāng, ㄗˇ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ, 紫外线光 / 紫外線光] ultraviolet light
紫罗兰[zǐ luó lán, ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ, 紫罗兰 / 紫羅蘭] violet
紫罗兰色[zǐ luó lán sè, ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, 紫罗兰色 / 紫羅蘭色] violet

violet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet
スミレ科;菫科[スミレか(スミレ科);すみれか(菫科), sumire ka ( sumire ka ); sumireka ( sumire ka )] (n) Violaceae (the violet family of plants)
すみれ色;菫色[すみれいろ, sumireiro] (n,adj-no) violet (colour)
バイオレット[, baioretto] (n) violet
パンジー色[パンジーいろ, panji-iro] (n) deep violet
ブラックライト[, burakkuraito] (n) black light; ultraviolet light; UV light
千寿蘭[せんじゅらん, senjuran] (n) variegated Spanish violet; Yucca Aloifolia
小椋鳥[こむくどり, komukudori] (n) red-cheeked myna (Sturnus phillippensis); violet-backed starling
極紫外線[きょくしがいせん, kyokushigaisen] (n) extreme ultraviolet
[むらさき, murasaki] (n) (1) purple; violet; (2) (uk) Lithospermum erythrorhizon (species of gromwell); (3) (See 醤油) type of soy sauce; (P)
紫外[しがい, shigai] (n,adj-no) (abbr) ultraviolet; UV
紫外線[しがいせん, shigaisen] (n) ultra-violet rays; (P)

violet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังกาบ[n.] (angkāp) EN: Philippine violet ; Barleria cristata FR: Barleria cristata
ช่อม่วง[n. exp.] (chømūang) EN: cho muang = chor muang ; violet flower dumplings ; steamed flower shaped dumpling ; steamed flower-shaped dumpling FR:
ก้านชั่ง[n. exp.] (kān chang) EN: Philippine violet ; Barleria cristata FR: Barleria cristata
คันชั่ง[n. exp.] (khan chang) EN: Philippine violet ; Barleria cristata FR: Barleria cristata
ขนมช่อม่วง[n. exp.] (khanom chøm) EN: cho muang ; violet flower dumplings ; steamed flower shaped dumplings FR:
ม่วง[adj.] (mūang = mua) EN: purple ; violet FR: violet ; mauve ; pourpre
นกคัคคูสีม่วง[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Violet Cuckoo FR: Coucou violet [m]
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Mrs Gould's Sunbird ; Gould's Sunbird FR: Souimanga de Gould [m] ; Souimanga violet [m]
นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-naped Sunbird ; Hypogramma hypogrammicum FR: Souimanga strié [m] ; Souimanga à croupion violet [m] ; Souimanga à nuque violette [m] ; Hypogramma hypogrammicum
นกกระเต็นแดง ; นกกะเต็นแดง[n. exp.] (nok kraten ) EN: Ruddy Kingfisher FR: Martin-chasseur violet [m] ; Alcyon roux [m]
หนอนกอสีชมพู[n. exp.] (nønkø sī ch) EN: pink borer ; purple stem borer ; violet stem borer ; ragi stem borer FR:
พรมกำมะหยี่[n. exp.] (phrom kamma) EN: flame violet ; Episcia cupreata FR: Episcia cupreata
เสลดพังพอนตัวผู้[n. exp.] (salētphangp) EN: Hophead Philippine Violet FR:
สังกรณี[n.] (sangkaranī ) EN: dark-leaved crossandra ; crossandra ; Philippine violet ; Barleria strigosa FR: Barleria strigosa
สีม่วง[n. exp.] (sī mūang = ) EN: purple colour ; purple color (Am.) ; purple FR: mauve [m] ; violet [m]
สีม่วง[adj.] (sī mūang = ) EN: purple ; violet FR: mauve ; violet
สีม่วงอมเทา[adj.] (sī mūang om) EN: FR: violet grisé
สีไวโอเลต[n. exp.] (sī wai-ōlēt) EN: violet FR: violet [m]
ตากุ้ง[adj.] (tākung) EN: FR: violet grisé
ไวโอเลต[n.] (wai-ōlēt) EN: violet FR: violette [f]
อัลตราไวโอเลต = อัลตร้าไวโอเหล็ต[n.] (antrāwaiōle) EN: ultraviolet ; UV FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-throated Sunbird ; Van Hasselt's Sunbird FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
รังสีอัลตราไวโอเลต[n. exp.] (rangsī antr) EN: UV ; ultraviolet FR: rayonnement ultraviolet [m] ; UV [mpl]
แสงยูวี[n. exp.] (saēng yūwī) EN: FR: lumière UV [f] ; lumière ultraviolette [f] ; rayons ultraviolets [mpl] ; ultraviolets [mpl] ; UV [mpl]
สีเม็ดมะปราง[adj.] (sī metmaprā) EN: light purple FR: violet
ทนทานต่อแสง UV = ทนทานต่อแสงยูวี[X] (thonthān tø) EN: FR: résistant aux rayons ultraviolets ; résistant aux rayons UV
ยูวี[n.] (yūwī) EN: UV ; ultraviolet FR: UV [mpl] ; U.V. [mpl]

violet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amethystkuckuck {m} [ornith.]Violet Cuckoo
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Amethystglanzstar {m} [ornith.]Violet Starling
Ultraviolett {n} (UV)ultraviolet (UV)
ultraviolett {adj}ultraviolet
Löschen {n} mit ultraviolettem Lichtultraviolet erasing; ultraviolet light erasing
veilchenblau {adj}violet
Veilchenscheitelamazilie {f} [ornith.]Violet-crowned Hummingbird
Veilchenmusketier {n} [ornith.]Violet-throated Starfrontlet
Veilchenohr {n} [ornith.]Sparkling Violetear
Veilchenbrustkolibri {m} [ornith.]Violet-chested Hummingbird
Veilchenkopfnymphe {f} [ornith.]Violet-capped Woodnymph
Veilchenschwalbe {f} [ornith.]Violet-green Swallow
violett {adj}violet
Violettstirnbrillant {m} [ornith.]Violet-fronted Brilliant
Violettkopfkolibri {m} [ornith.]Violet-headed Hummingbird
Violettschwanz-Nektarvogel {m} [ornith.]Violet-tailed Sunbird
Violettmantel-Nektarvogel {m} [ornith.]Violet-backed Sunbird
Violettrückenstar {m} [ornith.]Violet-backed Starling
Schildturako {m} [ornith.]Violet Turaco
Purpurkuckuck {m} [ornith.]Violet Coucal
Purpurdegenflügel {m} [ornith.]Violet Sabrewing
Steppenbaumhopf {m} [ornith.]Violet Wood Hoopoe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า violet
Back to top