ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vice-governor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vice-governor*, -vice-governor-

vice-governor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice-governor (n.) รองผู้ว่าราชการจังหวัด See also: รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
English-Thai: HOPE Dictionary
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vice-governor
Back to top