ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vary*, -vary-

vary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vary (vi.) ปรวนแปร See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง Syn. alter, change, differ, fluctuate Ops. fixed, mootonous
vary (vt.) เปลี่ยนแปลง See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย Syn. alter, change, diverge Ops. retain, stabilize
vary between (phrv.) เปลี่ยนแปลงระหว่าง See also: ผันผวนระหว่าง
vary from (phrv.) เปลี่ยนแปลงจาก See also: ผันแปรจาก Syn. range from, run from
vary in (phrv.) แตกต่างกันในเรื่อง
vary with (phrv.) แตกต่างกันเนื่องจาก/เพราะ
varying (adj.) ซึ่งไม่สม่ำเสมอ See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา Syn. irregular Ops. uniform, consistent
English-Thai: HOPE Dictionary
vary(แว'รี) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: varier n. varingly adv., Syn. modify,change,alter
English-Thai: Nontri Dictionary
vary(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี่ยน (v.) vary See also: alter, vary, transform, change Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, Ops. คงสภาพ, คงที่
แปรปรวน (v.) vary See also: change, fluctuate, transform, alter Syn. ปรวนแปร, ผันแปร, เปลี่ยน, แปลง, กลับกลาย Ops. คงที่
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
รังไข่ (n.) ovary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm only fucking you though so, don't we need to vary it upฉันก็แค่อึ๊บกับนายเนี่ยนะ \ เราไม่ต้องสลับคู่บ้างหรอ
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป
Don't cluster, ladies. Vary the colors.อย่ามัวแต่จับกลุ่มคุยกันสาว ๆ แยกสีดอกไม้ด้วยซิ
But vary it so the stagger doesn't look like a pattern.ย่องให้แตกต่างหน่อย เหมือนไม่ใช่แบบแผน
The resurrection times vary wildly.การฟื้นคืนชีพ แต่ละครั้งใช้เวลาแตกต่างกันไป
Well, they vary two to three grains, but not 17.อืม เป็นไปได้ 2-3 เกรน แต่ไม่ใช่ 17
Time seems to vary from person to person, and the elastic nature of our subjective time has caused David to wonder whether time is, in fact, real.เวลาที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากคน สู่คน และธรรมชาติที่ยืดหยุ่นของเวลา ส่วนตัวของเรา ได้ก่อให้เกิดเดวิดสงสัยว่าเ?
Once inside, we'll be faced with four security officers, who monitor a bank of 12 internal cameras, as well as two floating security guards, who vary the patrol route each day.พอเข้าไปก็จะเจอ รปภ. อีก 4 คน ที่คอยดูหน้าจอกล้องภายในอีก 12 ตัว
You should vary the pick-up and drop-off times.คุณน่าจะลองเปลี่ยนเวลา รับ-ส่ง ดูนะ
Increase the patrols to every hour, but vary the search.เพิ่มหน่วยลาดตระเวนทุกๆชั่วโมง แต่เพิ่มรูปแบบการค้นหา
Yeah, but stalking victims vary their routes home.ใช่ แต่เหยื่อที่โดนสะกดรอย ใช้เส้นทางไม่ซ้ำกันเพื่อกลับบ้าน
Other parts of the barcode vary from species to species.ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของบาร์โค้ด แตกต่างจากสายพันธุ์สายพันธุ์

vary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不变 / 不變] constant; unvarying; (math.) invariant
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, 千变万轸 / 千變萬軫] constantly changing, ever-varying (成语 saw)
卵巢[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, 卵巢] ovary
卵巢窝[luǎn cháo wō, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ ㄨㄛ, 卵巢窝 / 卵巢窩] ovary
子房[zǐ fáng, ㄗˇ ㄈㄤˊ, 子房] ovary
时大时小[shí dà shí xiǎo, ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˇ, 时大时小 / 時大時小] sometimes big, sometimes small; varying
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, 不一] vary; differ
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, 因人而异 / 因人而異] varying from person to person (成语 saw); different for each individual

vary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities)
ネームヴァリュー[, ne-muvaryu-] (n) name-value
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)
卵巣[らんそう, ransou] (n,adj-no) ovary; (P)
唾液腺[だえきせん, daekisen] (n) salivary gland
唾液腺染色体[だえきせんせんしょくたい, daekisensenshokutai] (n) salivary-gland chromosome
唾腺染色体[だせんせんしょくたい, dasensenshokutai] (n) (See 唾液腺染色体) salivary-gland chromosome
多嚢胞性卵巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome
子房[しぼう, shibou] (n) ovary (of plants)
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P)
真果[しんか, shinka] (n) (See 偽果) true fruit (i.e. one that forms from the ovary only)
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary

vary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
พลิกผัน[v.] (phlikphan) EN: change ; alter ; vary ; shift ; overturn FR:
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: modify ; vary ; make changes ; use variations ; wield FR: modifier
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer ; bousculer (fig.)
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter FR: se transformer ; changer ; varier
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter ; be instable FR: varier ; fluctuer ; changer
ปรับเปลี่ยน[v.] (prap plīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust ; modulate FR: adapter ; modifier ; ajuster
ปรวนแปร[v.] (prūanpraē) EN: change ; vary ; alter FR: varier
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: differ ; be different (from) ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary FR: différer ; se différencier ; varier
ลิลิต[n.] (lilit) EN: mixed poetical composition ; [kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet ]  FR:
รังไข่[n.] (rangkhai) EN: ovary FR: ovaire [m]
ต่อมน้ำลาย[n. exp.] (tǿm namlāi) EN: salivary gland FR: glande salivaire [f]

vary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oophorektomie {f}; Entfernung eines Eierstockes [med.]oophorectomy; removal of an ovary
ovarial {adj}; den Eierstock betreffend [med.]ovarian; ovary-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vary
Back to top