ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigour*, -vigour-

vigour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigour (n.) สมรรถภาพทางกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย Syn. health, strength
English-Thai: HOPE Dictionary
vigour(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
English-Thai: Nontri Dictionary
vigour(n) ความแข็งแรง,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ
Her blood... it flows with the strength and vigour of someone half her age.มันควรจะไหลเวียนในร่างหญิง ที่อายุน้อยกว่านางครึ่งหนึ่ง

vigour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
気迫がない;気魄がない;気はくがない[きはくがない, kihakuganai] (exp) lacking spirit, vigour (vigor)
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour
血気盛り[けっきざかり, kekkizakari] (adj-na) youthful vigor; youthful vigour
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na,n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P)
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant
気勢[きせい, kisei] (n) fervour; fervor; vigour; vigor; ardour; spirit; (P)
気迫(P);気魄[きはく, kihaku] (n) spirit; soul; drive; vigor; vigour; (P)
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na,n) vigor; vigour; active; lively; (P)
生気[せいき, seiki] (n) life; vitality; verve; vigor; vigour; animation; spirit
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P)
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour)
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour)

vigour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ความขวนขวาย[n.] (khwām khūan) EN: vigour ; ambition FR:
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; vigoureux ; vilain ; critique ; mortel
ห้าว[adj.] (hāo) EN: bold and vigourous ; daring ; tough FR:
เหิมฮึก[adj.] (hoēmheuk) EN: energetic ; vigourous FR:
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Orange-backed Woodpecker FR: Pic vigoureux [m]
เต็มแรง [adv.] (tem raēng) EN: with full force ; with all one' s strength FR: de toutes ses forces ; vigoureusement ; de plein fouet
เต็มที[adj.] (temthī) EN: all-out ; total FR: parfait ; accompli ; achevé ; entier ; vigoureux ; total
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
วูดวาด[adv.] (wūtwāt) EN: FR: vigoureusement

vigour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruckskraft {f}vigor [Am.]; vigour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigour
Back to top