ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vasectomize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vasectomize*, -vasectomize-

vasectomize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vasectomize (vt.) ตัดและผูกท่อนำอสุจิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vasectomize
Back to top