ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitalness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitalness*, -vitalness-

vitalness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitalness (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความกระตือรือร้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitalness
Back to top