ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagary*, -vagary-

vagary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagary (n.) สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ See also: ความไม่แน่นอน, พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้ Syn. caprice, inconsistency, whimsy
English-Thai: HOPE Dictionary
vagary(วะแก'รี) n. ความไม่แน่นอน,การกระทำที่ไม่แน่นอน,พฤติการณ์ที่แปลกประหลาด,ความคิดประหลาด ๆ, Syn. notion,whim
English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง

vagary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagary
Back to top