ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

version

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *version*, -version-

version ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
version (n.) เรื่องราว See also: เรื่องเล่า Syn. report, tale, story
version (n.) ฉบับ See also: ชุด, เวอร์ชั่น Syn. issue
version (n.) บทแปล See also: คำแปล, หนังสือแปล Syn. paraphrase, redaction, translation
versional (adj.) เกี่ยวกับฉบับหรือชุด See also: เกี่ยวกับเรื่องราว
English-Thai: HOPE Dictionary
version(เวอ'เชิน) n. เรื่องราว,เรื่องเล่า,คำแปล,หนังสือแปล,บทแปล,การหันตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดได้ง่าย,ตำแหน่ง หรือทิศทางที่ผิดปกติของทารกในครรภ์., See also: versional adj., Syn. translation
English-Thai: Nontri Dictionary
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
version๑. รุ่น๒. แบบ๓. ฉบับ๔. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
version numberหมายเลขรุ่นหมายเลขที่กำหนดให้กับโปรแกรมเพื่อแสดงว่าได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นอย่างขนานใหญ่มากี่ครั้งแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางเบี่ยง (n.) road diversion
ใช้กลอุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick
ใช้อุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick Syn. ใช้กลอุบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's rather like an overproduced version of Julius Caesar, isn't it?{\cHFFFFFF}It's rather like an overproduced version of Julius Caesar, isn't it?
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส
When I was nine years old, my mother's version of believing in me was believing that I could be anything, anything she wanted, the best piano prodigy this side of China.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ แบบการเชื่อของแม่ฉันในตัวฉัน... ก็คือการเชื่อว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เธอต้องการ
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of:อ้อ ใช่ๆ แล้วฉันยังได้ฟังเวอร์ชั่นดิสโก้บวกคำว่า
I, uh, actually wrote a different version of the play two years ago, but I couldn't get it done over at Rushmore.จริง ๆ แล้ว ผมเขียนบทนี้อีกเวอร์ชั่นนึงเมื่อ2ปีก่อน แต่ผมทำเป็นละครไม่ได้ที่รัชมอร์
Hawaii seemed so middle-class. Like our parents ' version of fun.ฮาวายดูเชยๆไปหน่อย แบบว่า นั่นมันของรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนยังเป็นวัยซน
You corroborate the police version of events.ที่คุณต้องทำคือไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ
In this pod is the only, the original version of eXistenZ.ในพอดนี้ มีต้นฉบับ ของเกมเอ็กซิสเทนส์
Are you serious? That's the only version that exists?จริงจังหน่อยได้ไหม มันมีเพียงก็อบปี้เดียวนะ
Can you believe the game version of your pod?คุณเชื่อในเกมของคุณได้ไหม
I want you all to write your own version of this sonnet.ครูอยากให้พวกเธอเขียนกลอนซอนเนทอันนี้ ในแบบฉบับของตัวเอง
"Maybe there is another version of my life, of myself that's a happier one.""บางทีตัวฉันอาจมีตัวตนในอีกแบบก็ได้... ... แบบที่มีความสุขที่สุดไง"

version ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商业版本[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, 商业版本 / 商業版本] commercial version (of software)
[chuì, ㄔㄨㄟˋ, 龡] to blow (a flute); archaic version of 吹
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
人民网[rén mín wǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄤˇ, 人民网 / 人民網] online version of the People's Daily 人民日报
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, 盗版 / 盜版] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, 如火如茶] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
简繁转换[jiǎn fán zhuǎn huàn, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 简繁转换 / 簡繁轉換] conversion from simple to traditional Chinese characters
换算[huàn suàn, ㄏㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, 换算 / 換算] convert; conversion; translation
变换设备[biàn huàn shè bèi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 变换设备 / 變換設備] converter; conversion device
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, 繁本] detailed edition; unexpurgated version
[diān, ㄉㄧㄢ, 傎] inversion; mistake
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, 他用] diversion
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, 另用] diversion
变频[biàn pín, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˊ, 变频 / 變頻] frequency conversion
倒位[dǎo wèi, ㄉㄠˇ ㄨㄟˋ, 倒位] inversion
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, 倒装 / 倒裝] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, 倒装句 / 倒裝句] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
反演[fǎn yǎn, ㄈㄢˇ ㄧㄢˇ, 反演] inversion (geometry)
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, 今译 / 今譯] modern language version; modern translation; contemporary translation
倒相[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒相] phase reversal; phase inversion
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, 修订版 / 修訂版] revised edition; revised version
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
烟幕[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, 烟幕 / 煙幕] smokescreen; fig. a diversion
文本[wén běn, ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, 文本] version; text
版本[bǎn běn, ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, 版本] version; edition; release

version ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
アルファ版[アルファばん, arufa ban] (n) {comp} alpha version
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there
デモ版[デモばん;デモはん, demo ban ; demo han] (n) {comp} demonstration version; demo version
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[, ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n,vs) (abbr) updating a software version (wasei
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
マック版[マックはん, makku han] (n) {comp} Macintosh version
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.)
何時かは[いつかは, itsukaha] (adv) (uk) (more emphatic version of 何時か) (See 何時か) sooner or later; in due time; in due course
商用版[しょうようはん, shouyouhan] (n,vs) {comp} commercial version (vs. shareware, etc.)
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] (n) {comp} latest version
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] (n) {comp} abridged version
論戦を張る[ろんせんをはる, ronsenwoharu] (exp,v5r) (obsc) (unorthodox version of 論陣を張る) (See 論陣を張る) to take a firm stand; to argue about
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
オンライン版[オンラインはん, onrain han] (n) {comp} on-line version; on-line edition
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] (n) {comp} code conversion; code translation
コンヴァージョン[, konva-jon] (n) conversion
コンバージョン[, konba-jon] (n) conversion
コンバージョンレンズ[, konba-jonrenzu] (n) conversion lens
セル化[セルか, seru ka] (n) {comp} cell encapsulation; conversion into cells
データ変換[データへんかん, de-ta henkan] (n) {comp} data conversion
テスト版[テストばん, tesuto ban] (n) {comp} test version, edition, release
バイオコンバーション[, baiokonba-shon] (n) bioconversion
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] (n) {comp} file conversion
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P)
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] (n) {comp} kana-to-kanji conversion Japanese input method
倒置法[とうちほう, touchihou] (n) {ling} inversion of the word order in a sentence; anastrophe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
β版[べたはん, betahan] beta version
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version
デモ版[デモはん, demo han] demo version
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware"
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version
プロ版[プロはん, puro han] professional version
ベータバージョン[べーたばーじょん, be-taba-jon] beta version
ベータ版[ベータはん, be-ta han] beta version
マック版[マックはん, makku han] Macintosh version
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.)
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version
最新版[さいしんはん, saishinhan] latest version
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] latest version
最終版[さいしゅうはん, saishuuhan] final version
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software)
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation
セル化[セルか, seru ka] cell encapsulation, conversion into cells
データ変換[データへんかん, de-ta henkan] data conversion
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] file conversion
プロトコル変換[プロトコルへんかん, purotokoru henkan] protocol conversion
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal
型変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator

version ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ฉบับภาษาไทย[n. exp.] (chabap phās) EN: Thai version FR: version thaïe [f]
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khre) EN: limited edition (of a software) FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
หมากเก็บ[n.] (mākkep) EN: Thai version of the game of jacks. ; throwing and catching pebbles ; jackstones ; mark keb FR: osselets [mpl]
รามเกียรติ์[n. prop.] (Rāmmakīen) EN: Ramakien ; Ramakirti ; [Thai version of the Ramayana] FR:
รุ่น[n.] (run) EN: model ; version ; class ; batch ; lot FR: modèle [m] ; type [m] ; version [f]
รุ่น[n.] (run) EN: batch ; lot ; group ; crop ; shipment ; version FR: fournée [f] ; lot [m]
รุ่นทดสอบสอง[n. exp.] (run thot sø) EN: beta version FR: version bêta
เวอร์ซัน[n.] (wēsan) EN: version FR: version [f] ; évolution [f]
เวอร์ชัน[n.] (woēchan) EN: version FR: version [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัตราการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (attrā kān p) EN: conversion rate FR: taux de conversion [m]
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
กามวิปริต[n.] (kām wiparit) EN: sexual perversion ; sex inversion FR:
กามวิตถาร[n.] (kāmwitthān) EN: sexual pervert ; abnormal sex ; sex perversion ; masochism FR: perversion sexuelle [f]
การเบี่ยงเบนทางการค้า[n. exp.] (kān bīengbē) EN: trade diversion FR:
การผันแปร[n.] (kān phanpra) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification ; fluctuation FR: fluctuation [f]
การพลิกกลับ[n. exp.] (kān phlik k) EN: inversion FR: inversion [f]
การผกผัน[n.] (kān phokpha) EN: inversion FR: inversion [f]
การแปลงผัน[n.] (kān plaēngp) EN: conversion FR:
การแปลงผันข้อมูล[n. exp.] (kān plaēngp) EN: data conversion FR: conversion de données [f]
การแปลงสภาพ[n. exp.] (kān plaēng ) EN: conversion FR: conversion [f]
การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ[n. exp.] (kān plīen c) EN: bioconversion FR:
การเปลี่ยนโครงสร้าง[n. exp.] (kān plīen k) EN: conversion FR:
การแปรสัญญา[n. exp.] (kān praē sa) EN: conversion of a contract FR:
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[n. exp.] (kān prappru) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion FR: restructuration de dette [f]
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
ค่าแปลงสภาพ[n. exp.] (khā plaēng ) EN: conversion factor FR:
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]
ไม้แปรรูป[n. exp.] (māi praērūp) EN: lumber ; timber conversion FR: planches [fpl] ; bois de charpente [m]
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
โรคกลัวเสียงเพลง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: melophobia ; aversion to music ; fear of music FR:
ธรรมาภิสมัย[n.] (thammāphits) EN: understanding of the Truth ; conversion to the Dhamma ; enlightenment FR:
ทางเบี่ยง[n. exp.] (thāng bīeng) EN: road diversion ; detour FR: déviation [f] ; dérivation [f] ; détour [m]

version ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzfassung {f}abbreviated version
Altversion {f}; vorhandene Version
Lesart {f}reading; version
Upgrade {n} [comp.]; verbesserte Version
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion
Abneigung {f}; Aversion
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins
Anrufumleitung {f}call diversion
Konversionskurs {m}conversion rate
Konvertierungsgrad {m}conversion level
Umrechnung {f} (in)conversion (into)
Umrechnungstabelle {f}conversion table
Umrechnungsverhältnis {n}conversion ratio
Umwandlungsgebühr {f}conversion fee
Wandlungsgewinn {m}conversion gain
Wandlungsverlust {m}conversion loss
Währungsumstellung {f}currency conversion
Umschuldung {f}debt rescheduling; loan conversion
Wasserumleitung {f}diversion of water
Elementumwandlung {f}elementary conversion
Energieumwandlung {f}energy conversion
Bekehrungserlebnis {n}experience of conversion
Dateikonvertierung {f}file conversion
Introvertiertheit {f}introversion
Parallel-Seriell-Umsetzung {f}parallel-to-serial conversion
Perversion {f}perversion
Rechtsbeugung {f}perversion of justice
Quarzsprung {m}quartz inversion
Umwandlungsantrag {m}request for conversion
Umpolung {f}reversion of polarity
Serokonversion {f} [med.]seroconversion
Umbau {m}conversion
Adressenumwandlung {f}address conversion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า version
Back to top