ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valiantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valiantly*, -valiantly-

valiantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valiantly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, fearlessly, bravely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาด (adv.) valiantly See also: valorously Syn. อาดๆ
อาดๆ (adv.) valiantly See also: valorously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
Zomcon Chief John Bottoms died valiantly while defending the people of Willard from a wild zombie outbreak caused by this man...ผู้นำแห่งซอมคอน จอห์น บอทท่อม ตายในหน้าที่อย่างกล้าหาญ ในระหว่างที่กำลังปกป้องประชาชนในเมืองวิลลาจ จากวิกฤตซอมบี้อาละวาด เหตุจากชายคนหนึ่ง
They fought valiantly against the enemies of peaceพวกเขาออกรบอย่างห้าวหาญ
When we We have so long valiantly withstood invasion.และเมื่อเรา.. ...เราจึงถือเอาโอกาสนี้บุกโจมตี
While the enemy was hammering out our defensive positions, We fought valiantly to check the savage and determined assault.ศัตรูที่มีกำลังมากกว่า เข้าโจมตีที่มั่นเรา
Fought valiantly to check a savageได้ผ่านการต่อสู้อันโหดร้าย.. อย่างกล้าหาญ
That is why you so valiantly took up arms to defend my honor.เพราะงั้นเจ้าจึงลุกขึ้นปกป้องเกียรติข้าอย่างกล้าหาญ
Now, now, my love. My brother fought valiantly for you.โธ่ โธ่ ยอดรัก พี่ข้า สู้สุดฝีมือเพื่อท่าน
You've fought valiantly, but in vain...พวกคุณต่อสู้อย่างห้าวหาญ แต่ว่าต้องสูญเสีย...
You fought valiantly, daddy.พ่อได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญแล้วล่ะ,พ่อจ๋า
Rhaegar fought valiantly, Rhaegar fought nobly, and Rhaegar died.เรการ์ต่อสู้อย่างกล้าหาญ อย่างสมศักดิ์ศรี และเรการ์ก็สิ้นไป

valiantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ, 雄赳赳] valiantly; gallantly

valiantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valiantly
Back to top