ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vower*, -vower-

vower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vower (n.) ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vower
Back to top