ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vandalism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vandalism*, -vandalism-

vandalism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vandalism (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction, sabogate Ops. protection, preservation, replacement
Vandalism (n.) การเป็นคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
English-Thai: HOPE Dictionary
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่
For multiple acts of vandalism at Manhattan chemical laboratories, and an attempted break-in at, get this-For multiple acts of vandalism at Manhattan chemical laboratories, and an attempted break-in at, get this-
THAT INCLUDES VANDALISM OR SMALL NUISANCE FIRES.ฉันจะตรวจตั้งแต่ปลั๊กไฟยันเรือกลไฟเลยค่ะ
OF PETTY LARCENY AND VANDALISM IN THE LAST YEAR,มีคนที่ควรจับตาดูเป็นพิเศษแค่ไม่กี่คน ฉันกำลังส่งรูปคนพวกนั้นไปให้
Well, I just had a meeting with principal figgins, eleanor, And what with all the vandalism Of the glee club photos over the years,ฉันเพิ่งคุยกับ ผอ.ฟิกกินส์ รูปเด็กชมรมร้องเพลง มักโดนขีดฆ่าทำลาย
It's common for vandalism to escalate into violence.รวมถึงเรื่องความป่าเถื่อน ที่ถูกพัฒนาไปสู่ความรุนแรง
Well, vandalism breeds a pack mentality.ความป่าเถื่อนเกิดจาก จิตใต้สำนึกที่ถูกกักเอาไว้
I can understand vandalism escalating into violence, but that's usually gradual.ผมเข้าใจถึงความป่าเถื่อน ที่พัฒนาไปสู่ความรุนแรง แต่ปกติมันค่อย ๆ เป็นไปทีละน้อย
The vandalism targets were all symbols of the neighborhood's changing makeup and economy.เป้าหมายของความป่าเถื่อน ทั้งหมดเป็นการส่งสัญญาณ บริเวณมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเศรษฐกิจ
Well I was going to file just a vandalism report but it turns out this unit's unregistered.ผมกำลังจะรายงานไปว่า แค่เหตุทำลายทรัพย์สิน แต่กลายเป็นว่า เจ้าตัวนี้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
I'll take the vandalism over at the high school.ฉันได้การใช้ความรุนแรง ที่โรงเรียนมัธยม

vandalism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンダリズム[, bandarizumu] (n) vandalism
公共物汚損[こうきょうぶつおそん, koukyoubutsuoson] (n) vandalism
芸術文化の破壊[げいじゅつぶんかのはかい, geijutsubunkanohakai] (n) vandalism

vandalism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vandalismus {m}vandalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vandalism
Back to top