ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vegetation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vegetation*, -vegetation-

vegetation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vegetation (n.) พืช See also: พืชผัก Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation (n.) การเติบโตแบบพืชผัก See also: การมีสภาพแบบพืชผัก
vegetational (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก
English-Thai: HOPE Dictionary
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life
English-Thai: Nontri Dictionary
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetation mappingการทำแผนที่พรรณพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พืช (n.) vegetation See also: plant Syn. พืชพันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร
This vegetation will help us find where he hangs out.เศษใบไม้จะช่วยเราหาว่าเขาอยู่แถวไหน
Get me a sample on that vegetation ASAP!เก็บผลตรวจของพื้นบ้าน ส่งให้ผมทันทีนะ
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง
But here's the vegetation is flourishedเเต่ว่าทำไมถึง ต้นใหญ่อย่างนี้นะ
Before trees, the tallest vegetation was only about waist-high.ก่อนที่ต้นไม้พืชที่สูงที่สุดคือ เพียงประมาณเอวสูง
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย
Not Susan's affair and raging nymphomania but your lack of vegetation.ไม่ใช่เพราะเรื่องงานของซูซาน หรืออารมณ์รุนแรงเกินเหตุนั่นหรอก แต่มันเพราะเธอเบื่อพวกใบเขียวมากกว่า
You know, the cacti... ...vegetation, that kind of thing.พวกคุณรู้นะ ต้นกระบองเพชร พืชพันธุ์ ประเภทนั้น
There are clouds due east, which could mean a body of water, vegetation... so, food and shelter.มีเมฆฝนทางทิศตะวันออก นั่นหมายถึง น่าจะมีน้ำ ต้นไม้ อาหาร แล้วก็ที่พัก

vegetation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, 植物] botanical; plant; vegetation
[sù, ㄙㄨˋ, 簌] dense vegetation; sieve
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, 草木] grasslands and forests; vegetation; flora
[fú, ㄈㄨˊ, 芾] luxuriance of vegetation

vegetation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
植生[しょくせい, shokusei] (n) vegetation
植生図[しょくせいず, shokuseizu] (n) vegetation map
植生帯[しょくせいたい, shokuseitai] (n) vegetation zone
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
枯らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber)
植物[しょくぶつ, shokubutsu] (n) plant; vegetation; (P)
草木[くさき(P);そうもく(P), kusaki (P); soumoku (P)] (n) plants; vegetation; (P)
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation)
踏み分ける[ふみわける, fumiwakeru] (v1,vt) to push through (i.e. a crowd, vegetation, etc.)
鬱然[うつぜん, utsuzen] (adj-t,adv-to) (1) dense (vegetation); thick; (2) prominent; popular; (3) gloomy (mood)

vegetation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachā) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora FR: flore [f] ; végétation [f]
รกชัฏ[adj.] (rokchat) EN: overgrown ; dense ; impenetrable FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

vegetation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vegetation {f}vegetation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vegetation
Back to top