ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagueness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagueness*, -vagueness-

vagueness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagueness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน Syn. ambiguity
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

vagueness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness

vagueness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคลุมเครือ[n.] (khwām khlum) EN: ambiguity ; indistinctness ; vagueness FR: ambiguïté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagueness
Back to top