ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

versification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *versification*, -versification-

versification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
versification (n.) การแต่งบทกลอน See also: ฉันทลักษณ์, ศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง Syn. imambic, poetry, prosody, verse
English-Thai: HOPE Dictionary
versification(เวอซะฟะเค'เชิน) n. ศิลปะการทำให้เป็นบทกวี,ศิลปะการทำให้เป็นโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,รูปแบบของโคลง กลอน ฉันท์หรือกาพย์,บทหวีที่เป็นจังหวะ,ส่วนที่เป็นจังหวะ
English-Thai: Nontri Dictionary
versification(n) การแต่งบทกวี,การแต่งโคลงกลอน,ฉันทลักษณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versificationแต่งเป็นโคลง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิกัติ (n.) diversification See also: invention Syn. การประดิษฐ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Diversification is the key word here, Mr. Ennis.การกระจายความเสี่ยงคือ สิ่งสำคัญที่นี่ คุณเอนนิส
There are considerable advantages to diversification of distribution, like putting 6,000 miles between you and your product.มีข้อได้เปรียบอย่างมาก ต่อการกระจายความเสี่ยง ของการกระจายยา 000 ไมล์
The Queen Consolidated's success of late is a result of its targeted diversification.ความสำเร็จที่ผ่านมาของ บริษัท ควีน คอนโซลิเดต เกิดจากการที่เราเน้นในเรื่องความหลากหลาย

versification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 多样化 / 多樣化] diversification; to diversify

versification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作詩法[さくしほう, sakushihou] (n) versification
歌学[かがく, kagaku] (n) poetry; versification
万状[ばんじょう, banjou] (n) diversification; multifariousness
作詩[さくし, sakushi] (n,vs) versification; verse making
多様化[たようか, tayouka] (n,vs) diversification; (P)
多角化[たかくか, takakuka] (n,vs) diversification
多角化の経済[たかくかのけいざい, takakukanokeizai] (n) economics of scope; economics of diversification
多角経営[たかくけいえい, takakukeiei] (n,adj-no) diversified management; diversification
歌道[かどう, kadou] (n) versification; tanka poetry
経営多角化[けいえいたかくか, keieitakakuka] (n,vs) diversification
転作[てんさく, tensaku] (n,vs) crop diversification; change of crops
Japanese-English: COMDICT Dictionary
多様化[たようか, tayouka] diversification

versification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ฉันทลักษณ์[n.] (chanthalak) EN: versification FR:
ร้อยกรอง[n.] (røikrøng) EN: verse ; poem ; poetry FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]
ดวงเดือนประดับดาว[n.] (dūangdeūoen) EN: FR: [genre de versification]
การขยายตัวแบบหลากหลาย[n. exp.] (kān khayāi ) EN: diversification FR:
การกระจายความเสี่ยง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: diversification FR:
การกระจายสู่ธุรกิจ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: diversification FR:
การกระจายธุรกิจ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: diversification FR:
ความหลากหลาย[n. exp.] (khwām lākdā) EN: variety ; diversification FR:
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklā) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification ; range FR: diversité [f] ; variété [f] ; pluralisme [m]
พิกัติ[n.] (phikat) EN: diversification FR:
ทวาตรึงประดับ[n.] (thawātreung) EN: [type of Thai versification] FR: [genre de versification]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า versification
Back to top