ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voiced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voiced*, -voiced-

voiced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voiced (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized, articulated Ops. unvoiced, voiceless
voicedness (n.) การมีเสียงก้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voiced soundเสียงก้อง, เสียงโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today President Clinton voiced concerns at the deteriorating situation in Sarajevo...วันนี้ประธานาธิบดีคลินตันแถลงแสดงความเป็นห่วง\ ต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในซาราเยโว
Such concerns are voiced by all those who sample our wares.Such concerns are voiced by all those who sample our wares.
I voiced my disagreement.ฉันออกเสียงไม่เห็นด้วยแล้ว
I've publicly voiced my support for that lady who wants to marry her own sores.ชั้นอาจประกาศไปว่าชั้นสนับสนุน ให้ผู้หญิงทุกคนแต่งงาน และพบกับความเจ็บปวด
Several of the crew have voiced their-- it's all about control with you, right?ลูกยานหลายๆึคน ได้ออกเสียงของพวกเขา... มันเกี่ยวกับการควบคุมกับนายสินะ? ใข่มั้ย?
Since what was most troubling to me was that several techs in behavior voiced these exact same concerns to the head of their department.สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับฉันมากที่สุด การที่หลายพฤติกรรม แสดงออกในทิศทางเดียวกัน
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ
"that I pitched woo with a client or that I invoiced her for services rendered after?"ผมตามจีบลูกค้า หรือผมส่งบิล ค่าบริการให้เธอหลังจากนั้น"

voiced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)

voiced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
清濁[せいだく, seidaku] (n) (1) good and evil; purity and impurity; (2) voiced and unvoiced consonants
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake
濁り点[にごりてん, nigoriten] (n) voiced consonant marks
濁点[だくてん, dakuten] (n) (See 半濁点) voiced consonant marks (nigori)
濁音[だくおん, dakuon] (n) sonant; voiced sound
連濁[れんだく, rendaku] (n) euphonic change of unvoiced to voiced sound (on the first consonant of the non-initial mora of a compound)
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
半濁音[はんだくおん, handakuon] (n) semivoiced sound; p-sound
清音[せいおん, seion] (n) (in phonetics) an unvoiced sound
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless

voiced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆษะ[adj.] (khōsa) EN: voiced FR:
ตัวสะกด[n.] (tūasakot) EN: final consonant ; final voiced consonant FR: consonne finale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voiced
Back to top