ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vaccinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vaccinate*, -vaccinate-

vaccinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaccinate (vt.) ฉีดวัคซีน See also: ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี Syn. immunize, inoculate, vaccinate
vaccinate against (phrv.) ใช้วัคซีนป้องกัน Syn. immunize against, inoculate against
vaccinate with (phrv.) ป้องกันด้วย See also: ให้วัคซีนป้องกันด้วย Syn. inoculate with
vaccinated (adj.) ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค See also: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค Syn. inoculated
English-Thai: Nontri Dictionary
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vaccinateให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ immunise; immunize ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉีดวัคซีน (v.) vaccinate See also: immunize, inoculate Syn. ฉีดยา
ปลูกฝี (v.) vaccinate See also: inoculate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanted to remind you to tell that quinn girl not to vaccinate in the hospital.ฉันต้องเตือนเธอให้บอก ยัยควินน์ อย่าฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล
And until then, we can't vaccinate against it.และจนกว่าจะถึงตอนนั้น เราไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้
We're working very hard to find out where this virus came from, treat it and vaccinate against it if we can.พวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อรู้ว่า ไวรัสมาจากไหน และรักษามัน และป้องกันมันถ้าเราทำได้
I thought you said once we could grow it, we could vaccinate against it.ฉันคิดว่าคุณบอกว่าถ้าเรา ทำให้มันโตได้เราก็จะทำวัคซีนจากมันได้
Belly and I worked on a similar technique in the '70s when we were trying to find a way to vaccinate people without their knowledge.ในทศวรรษ 1970 ตอนที่เรากำลังพยายามหาทาง ที่จะให้วัคซีนกับผู้คนโดยที่เขาไม่รู้ตัว
Every Marine involved in the assault was vaccinated.นาวิกโยธินทุกนายได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
For babies, it's important to make sure they get vaccinated at the right time.สำหรับเด็ก,สิ่งสำคัญคือเรื่องวัคซีน และตอนนี้
Let's get you vaccinated. Aisha.เดี๋ยวจะฉีดวัคซีนให้ ไอชา
Now you wanna tell people not to get vaccinated when that's the best chance they've got.ตอนนี้คุณอยากจะบอกประชาชนไม่ให้รับวัคซีน... และนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่พวกเขาจะได้
If he was military, he was probably vaccinated for smallpox recently, so how'd he end up like this?ถ้าเคยเป็นทหาร เขาก็น่าจะเคยฉีดวัคซีน ป้องกันไข้ทรพิษมาแปล้ว แล้วเขามาตายแบบนี้ได้ยังไง
Your son probably got vaccinated when he went to college;ลูกชายคุณอาจเคยได้รับวัคซีน เมื่อตอนเขาไปวิทยาลัยเหมือนครอบครัวฉัน
We got vaccinated, remember?เราได้รับวัคซีน จำได้ไหม

vaccinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接种[jiē zhòng, ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄥˋ, 接种 / 接種] vaccinate; inoculate

vaccinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate FR: vacciner ; inoculer
ปลูกฝี[v.] (plūkfī) EN: vaccinate ; get vaccinated ; have a vaccination ; inoculate FR: vacciner ; être vacciné ; recevoir un vaccin ; administrer un vaccin ; inoculer
ปลูกวัคซีน[v. exp.] (plūk waksīn) EN: vaccinate FR: vacciner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vaccinate
Back to top