ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vapid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vapid*, -vapid-

vapid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapid (adj.) จืดชืด See also: ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ Syn. dull, flat, insipid Ops. bright
English-Thai: HOPE Dictionary
vapid(แวพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา,ทื่อ,ไม่สนุก,น่าเบื่อหน่าย., See also: vapidity n. vapidness n. vapidly adv., Syn. flat,tasteless,boring,dull,sterile
English-Thai: Nontri Dictionary
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. She's a vapid, vapid girl, but she's your daughter, okay?ไม่ เธอจืดชืด ผู้หญิงน่าเบื่อ
Free drinks, and I'm assuming your vapid stepmother insisted on a good caterer.แม่เลี้ยงแสนน่าเบื่อของคุณคงจะยืนกราน ที่จะสรรหาอาหารเลิศรสมาไว้ในงาน
There must be a moisturiser or an eye shadow somewhere that needs your vapid mush to flog it.จะต้องมีความชุ่มชื้นหรืออายแชโดว์ที่ใดที่หนึ่ง ที่ต้องการข้าวต้มรสชาติของคุณเพื่อโบยมัน
My God, you're so vapid.พระเจ้า คุณดูจืดสนิท
That's the same as vapid, right?นั่นก็ยังดูจืดเหมือนเดิม ว่ามั้ย?
Oh, it's better than vapid.โอ้ นี่มันก็ดูไม่เชยแล้วนะ
Her stupid, vapid, insipid...สมองโง่ๆ เฉื่อยๆ จืดชืด...

vapid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
没趣味[ぼつしゅみ, botsushumi] (adj-na,n) commonplace; vapid; insipid

vapid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid FR: fade ; insipide ; sans saveur
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
เซ็ง[adj.] (seng) EN: flat ; insipid ; vapid FR: sans goût ; fade

vapid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadheit {f}vapidness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vapid
Back to top