ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vindicative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vindicative*, -vindicative-

vindicative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vindicative (adj.) เต็มไปด้วยความแค้น See also: ซึ่งผูกพยาบาท Syn. vengeful
vindicativeness (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต Syn. malignment, rancorous
English-Thai: HOPE Dictionary
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.

vindicative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vindicative
Back to top