ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valence*, -valence-

valence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valence (n.) จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น Syn. valency
English-Thai: HOPE Dictionary
valence(เว'เลินซฺ) n. วาเลนซี่,เป็นตัวเลขแสดงถึงจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่สามารถรวมกับหนึ่งอะตอมของธาตุอื่น., Syn. valency
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
valence electronเวเลนซ์อิเล็กตรอน, อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quadrivalency (n.) การมี 4 valences
quadrivalent (adj.) ซึ่งมี 4 valences See also: ซึ่งมีจำนวนประกอบ 4 จำนวน Syn. tetravalent
tetravalent (adj.) ซึ่งมี 4 valences See also: ซึ่งมีจำนวนประกอบ 4 จำนวน
ส่วน (n.) equivalence See also: fit Syn. สัดส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
KAYLA HAS PICKED UP ON YOUR AMBIVALENCE,เคย์ลาทำให้คุณเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจ
We'll be thinking about you teaching valences and covalences...เราคิดถึงพวกเธอนะ ตอนที่สอนวิชาเคมีและแรงยึดเหนี่ยวทางเคมีและ...
To do this right, you need to lose the ambivalence.เพื่อทำให้มันถูกต้อง เธอต้องขจัดความไม่มั่นใจออกไป
And like everyone else at the time, he assumed the prevalence of lead occurred naturally.และเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในเวลานั้น เขาคิดว่าความชุกของ ตะกั่วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
There is a stupid poker game in the Rue Valence.ก็มีบ่อนโป๊กเกอร์เปิดที่รัว วาลองซ์
Unfortunately, daylight hasn't shown the same ambivalence towards me.น่าเสียดาย แสงตะวันกลับไม่ได้ แสดงความไม่แน่ใจแบบเดียวกันนี้ต่อผม

valence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
[jià, ㄐㄧㄚˋ, 价 / 價] price; value; valence (on an atom)
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, 价键 / 價鍵] valence bond
化合价[huà hé jià, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, 化合价 / 化合價] valence (chem.)
配价[pèi jià, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 配价 / 配價] valence

valence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価電子[かでんし, kadenshi] (n) valence electron
価電子帯[かでんしたい, kadenshitai] (n) valence band
価電子状態[かでんしじょうたい, kadenshijoutai] (n) valence state
数価[すうか, suuka] (n) valence
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence
両面価値[りょうめんかち, ryoumenkachi] (n,adj-no) ambivalence
借字[しゃくじ;かりじ, shakuji ; kariji] (n) (See 当て字) kanji used for sound equivalence
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence
原子価[げんしか, genshika] (n) valence; atomic value
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P)
専断横行[せんだんおうこう, sendan'oukou] (n) prevalence of arbitrariness; rife with arbitrary decisions (acting on one's own authority)
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P)
愛憎併存[あいぞうへいそん, aizouheison] (n) ambivalence
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 次亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times
跋扈[ばっこ, bakko] (n,vs) rampancy; prevalence; domination
Japanese-English: COMDICT Dictionary
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation
等価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation

valence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาเลนเซีย[TM] (Bālēnsīa) EN: Valencia FR: FC Valence [m]
เวเลนซ์[n.] (wēlēn) EN: valence FR: valence [f]
เวเลนซี[n.] (wēlēnsī) EN: valency FR: valence [f]
บาเลนเซีย[n. prop.] (Bālēnsīa) EN: Valencia FR: Valence
ชั้นสมมูล[n. exp.] (chan samamū) EN: equivalence class FR: classe d'équivalence [f]
ชีวสมมูล[n.] (chīwasamamū) EN: bioequivalence FR:
ชีวสมมูล[n.] (chīwasommūn) EN: bioequivalence FR:
จุดสะเทิน[n. exp.] (jutsathoēn) EN: equivalence point FR:
การสมมูล[n.] (kān samamūn) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การศึกษาชีวสมมูล[n. exp.] (kān seuksā ) EN: bioequivalence study FR:
การสมมูล[n.] (kān sommūn ) EN: equivalence FR: équivalence [f]
การสมมูลเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (kān sommūn ) EN: topological equivalence FR: équivalence topologique [f]
ความชุก[n.] (khwām chuk) EN: prevalence FR:
ความชุกของโรค[n. exp.] (khwām chuk ) EN: prevalence FR:
ความแพร่หลาย[n.] (khwām phraē) EN: prevalence FR:
ความสัมพันธ์สมมูล[n. exp.] (khwām samph) EN: equivalence relation FR:

valence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valence
Back to top