ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacancy*, -vacancy-

vacancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacancy (n.) ตำแหน่งว่าง Syn. opening, unfilled position
vacancy (n.) ห้องว่าง See also: ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง Syn. empty room
vacancy (n.) พื้นที่ว่าง See also: ที่ว่าง, ช่องว่าง Syn. void
vacancy (n.) ความว่างเปล่า Syn. blankness, emptiness
vacancy (n.) การขาดความคิด See also: การขาดปัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่งงาน (n.) vacancy See also: job, position, work
ตำแหน่งงานว่าง (n.) vacancy
ตำแหน่งว่าง (n.) vacancy Syn. ตำแหน่งงานว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel.
I hear there's a vacancy in your a capella group.ผมได้ยินว่ามีที่ว่าง ในวงของคุณ
I happen to have a vacancy in that department,บังเอิญว่าฉันกำลังขาดมันอยู่
You think it will switch off that vacancy sign in your soul, but the truth is, taking a life's just gonna make things a whole lot more complicated.หลังจากนั้น นายจะรู้สึกมีพลัง มีคุณค่าขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว การฆ่าคนตายจะยิ่ง
And I need you to create a vacancy for me...และผมอยากให้คุณ หาที่ว่างให้ผม...
You should see if they have a vacancy here.คุณควรจะเห็นว่าที่นี่เขามีที่ว่าง
You look lost. Vacancy right here.คุณมองไปที่ หายไป ตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่
Nam-Song District, will also require a new elected representative to fill the vacancy.ตำบลนัมซองก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู้แทนคนใหม่
Even though our company doesn't have any empty vacancy.แม้ว่าบริษัทเราจะไม่มีตำแหน่งว่าง
No, my father stepped down to focus on his political career, and I humbly filled the vacancy.พ่อของผมลงจากตำแหน่งเอง เพื่อให้ความสำคัญกับอาชีพทางการเมือง และผมแค่เข้ามาเติมเต็มที่ว่างนั้น
Do you like solving crimes? Do you have a vacancy?แล้วคุณชอบการไขคดีหรือเปล่า มีตำแหน่งว่างให้ฉันมั๊ยล่ะ

vacancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
空缺[kòng quē, ㄎㄨㄥˋ ㄑㄩㄝ, 空缺] vacancy
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, 空额 / 空額] vacancy; unfilled work place
遗缺[yí quē, ㄧˊ ㄑㄩㄝ, 遗缺 / 遺缺] vacancy
候缺[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, 候缺] waiting for a vacancy

vacancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy
求人口[きゅうじんぐち, kyuujinguchi] (n) job vacancy
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
欠員[けついん, ketsuin] (n,adj-no) vacancy; vacant position; (P)
満員[まんいん, man'in] (n,adj-no) full house; no vacancy; sold out; standing room only; full (of people); crowded; (P)
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P)
空き部屋;空部屋[あきべや, akibeya] (n) available room (hotel); vacancy; room to let
空き間;空間(io)[あきま, akima] (n,adj-no) vacancy; room for rent or lease
空席[くうせき, kuuseki] (n,adj-no) vacancy; vacant seat; room; (P)
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P)

vacancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room ; vacancy ; room available FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
ไม่มีห้องว่าง[xp] (mai mī hǿng) EN: no vacancy FR:
ตำแหน่งงานว่าง[n. exp.] (tamnaeng ng) EN: vacancy FR: emploi vacant [m] ; poste vacant [m] ; vacance d'emploi [f]
ตำแหน่งว่าง[n. exp.] (tamnaeng wā) EN: vacancy FR: poste vacant [m] ; vacance d'emploi [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacancy
Back to top