ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veridical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veridical*, -veridical-

veridical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veridical (adj.) ซึ่งเป็นจริง See also: จริงแท้, เป็นความจริง Syn. real, truthful
veridicality (n.) การบอกความจริง Syn. honesty
veridically (adj.) อย่างเป็นจริง See also: อย่างเป็นจริง

veridical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgetreu; wahrheitsgemäß {adj}veridical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veridical
Back to top