ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viscous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viscous*, -viscous-

viscous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscous (adj.) หนืด See also: เหนียว, ข้นมาก Syn. viscous, viscose
viscously (adv.) อย่างเหนียวหนืด
viscousness (n.) ความเหนียว See also: ความหนืด Syn. thickness, consistency
viscousness (n.) ความเหนียวหนืด
English-Thai: HOPE Dictionary
viscous(วิส'เคิส) adj. เหนียว,หนืด,ทำให้ติดแน่น., Syn. viscose
English-Thai: Nontri Dictionary
viscous(adj) หนืด,เหนียว,ข้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viscous slagขี้เชื่อมหนืด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนียวเหนอะ (adj.) viscous See also: glutinous, sticky Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ
เหนียวเหนอะหนะ (adj.) viscous See also: glutinous, sticky Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ
หนืด (v.) be sticky and viscous See also: be gooey, be gummy Syn. เหนียวหนืด
เหนียวเหนอะ (v.) be viscous See also: be sticky, be glutinous Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ, เหนียวเหนอะหนะ
เหนียวเหนอะหนะ (v.) be viscous See also: be sticky, be glutinous Syn. เหนียวหนืด, เหนียวเหนอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's some kind of viscous film on the humerus and scapula.มีเยื่อเหนียวๆบางอย่างอยู่ที่กระดูกแขนและหัวไหล่
It's rocky but hot and viscous.เหมือนหม้อของการ ปรุงอาหารบนเตาซุปเสื้อคลุม

viscous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黏液[nián yè, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, 黏液] mucus; viscous liquid
粘性力[nián xìng lì, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 粘性力] viscous forces (in fluid mechanics)
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 雷诺数 / 雷諾數] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)
黏稠[nián chóu, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄡˊ, 黏稠] viscous

viscous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper)
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp,adj-i) thick; dull (blunt); viscous
滑り[ぬめり, numeri] (n) (uk) viscous liquid; slime; mucus; (P)
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant
粘液[ねんえき, nen'eki] (n,adj-no) mucus; mucilage; viscous liquid; phlegm
粘稠;黏稠[ねんちゅう, nenchuu] (adj-na,n) viscous
トロリ;とろり[, torori ; torori] (adv-to,adv) (1) (on-mim) thick; viscous; (2) (on-mim) sleepy
ねっとり[, nettori] (adv,adv-to,vs) viscously; stickily

viscous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy FR: visqueux ; gluant
เหนียวเหนอะ[adj.] (nīo noe) EN: viscous FR:
ยางมะตูม[X] (yāngmatūm) EN: viscous FR:

viscous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebrigkeit {f}viscousness
klebrig {adv}viscously
zähflüssig; dickflüssig; schwerflüssig; viskos {adj}viscous
zähflüssig {adv}viscously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viscous
Back to top