ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

validity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *validity*, -validity-

validity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
validity (n.) ความมีเหตุผล See also: ความเที่ยงตรง Syn. correctness, right
English-Thai: HOPE Dictionary
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
English-Thai: Nontri Dictionary
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
validityความสมเหตุสมผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll write field reports on your activities and your observations on the validity of the work.เหตุผลที่เรียกตัวคุณมาที่นี่ เพราะเราต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วย Mulder ทำงานเกี่ยวกับ X-Files คุณต้องเขียนรายงาน ถึงงานที่คุณทำ
Once I verify the validity of the item, the funds will be wired to an account number you provide.ฉันจะตรวจสอบของอีกที เงินจะถูกจัดส่งเข้าเลขบัญชีที่คุณจัดหามา
The queen is to be tried to test the validity of our marriage.พระราชินีจะถูกสอบ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องทางกฎหมายของการแต่งงานของเรา
But if you will not and you wish to challenge the validity of our marriage then let it be in a proper court and by the only authority I recognize.แต่ถ้าฝ่าบาืทจะไม่ปราณี... ..และปรารถนาที่จะพิสูจน์ ความถูกต้องทางกฏหมายของการแต่งงานของเรา... งั้นก็ขอจงได้ตัดสินกันในศาลที่แท้จริง ภายใต้อำนาจเดียวที่หม่อมฉันได้ตระหนักถึง
To make this game even more compelling, you must consider only the contribution of the man to the field, not the validity of the field itself.เพื่อทำให้เกมนี้เร้าใจยิ่งขึ้น นายต้องคำนึงแค่คุณประโยชน์ ต่อสาขา
I completely demonstrated the validity of this program.ผมพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องของโครงการนี้
And if that printout even exists, there's no more validity to the accusations now than there was 18 years ago.และถ้ามันถูกตีพิมพ์ออกไป ทั้งสองอย่าง ไม่ต้องมีเหตุมากไปกว่านี้ ก็จะสามารถเอาผิดได้ทันที มากกว่าเมื่อ 18 ปีก่อน
However through the concerted efforts of our brightest scientists we have confirmed its validity.อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรอง และนักวิทยาศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้ว
The word "truth" that appears here means, "validity" or "reality."คำว่า"truth"นี่นะจ๊ะ... ...แปลว่า"ความถูกต้อง"หรือ"ความเป็นจริง"
However this word "fact" can also be translated to mean "validity."แต่่... คำว่า "fact" ก็แปลว่า"ความถูกต้อง"ได้เหมือนกัน
"Validity" and "reality" have nothing to do with me.ทั้ง"ความถูกต้อง"หรือ"ความเป็นจริง"ไม่มีซักอย่างเลย
It may be low-tech but I still maintain the whoopee cushion has comic validity.ถึงจะเป็นมุขเก่า แต่ฉันก็ยังทำให้ หมอนตดฮาได้อยู่นะ

validity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date
有效性[yǒu xiào xìng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 有效性] validity

validity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity
通用期間[つうようきかん, tsuuyoukikan] (n) period of validity
効力[こうりょく, kouryoku] (n) effect; efficacy; validity; potency; (P)
妥当性[だとうせい, datousei] (n) validity; verification; propriety
普遍妥当[ふへんだとう, fuhendatou] (n) universal validity; fitting into any situation
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness
有効期間[ゆうこうきかん;ゆうこうきげん, yuukoukikan ; yuukoukigen] (n) term of validity; period for which (a ticket) is available (valid)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification

validity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสมบูรณ์[n.] (khwām sombū) EN: validity ; completeness FR:
ความสมเหตุสมผล[n.] (khwām somhē) EN: reasonableness ; validity FR:
ความเที่ยงตรง[n.] (khwām thīen) EN: accuracy ; precision ; validity FR: précision [f] ; validité [f]
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง[n. exp.] (khwām thīen) EN: construct validity FR:
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา[n. exp.] (khwām thīen) EN: content validity FR:
ความเที่ยงตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām thīen) EN: concurrent validity FR:
ความถูกต้องภายใน[n. exp.] (khwām thukt) EN: internal validity FR:
ความถูกต้องภายนอก[n. exp.] (khwām thukt) EN: external validity FR:
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thukt) EN: legality ; legitimacy ; validity FR: légalité [f]
ความตรง[n.] (khwām trong) EN: straightness ; accuracy ; validity FR: rectitude [f] ; validité [f]
ความตรงเชิงการจำแนก[n. exp.] (khwām trong) EN: discriminant validity FR:
ความตรงเชิงลู่เข้า[n. exp.] (khwām trong) EN: convergent validity FR:
ความตรงเชิงสภาพการณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: ecological validity FR:
ความตรงเชิงทำนาย[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงภายใน[n. exp.] (khwām trong) EN: internal validity FR:
ความตรงภายนอก[n. exp.] (khwām trong) EN: external validity FR:
ความตรงตามการพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:
ความตรงตามโครงสร้าง[n. exp.] (khwām trong) EN: construct validity FR:
ความตรงตามเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
ความตรงตามสภาพ[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
ความตรงตามสภาพความเป็นจริง[n. exp.] (khwām trong) EN: concurrent validity FR:
ความตรงทางเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
ความตรงทางพยากรณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: predictive validity FR:

validity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geltungsdauer {f}duration of validity
Gültigkeitsdauer {f}period of validity
Plausibilitätsprüfung {f}validity check

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า validity
Back to top