ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vase*, -vase-

vase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vase (n.) แจกัน See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง Syn. jar, pottery, urn
vasectomize (vt.) ตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomy (n.) การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
Vaseline (n.) ยี่ห้อสินค้า See also: วาสลีน
English-Thai: HOPE Dictionary
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum
English-Thai: Nontri Dictionary
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vasectomised; vasectomized-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]
Vasectomyการตัดหลอดอสุจิ [TU Subject Heading]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจกัน (n.) vase
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
The bullet broke that vase on the mantle.กระสุนไปถูกแจกันที่บนนั้น
This is the fertility vase of the Ndebele tribe.นี่เป็นแจกันที่สมบูรณ์ที่สุด ของชาวNdebele นะ
She placed the flowers in the vase by the door.เธอเอาดอกไม้ใส่ในแจกันข้างประตู
She took the vase in one hand, along with the whiskey tumbler in the other went across the room to the decanter of whiskey let the flowers get too close to her nose.เธอถือแจกันไว้ในมือข้างหนึ่ง และแก้ววิสกี้ในมืออีกข้าง.. ..แล้วเดินข้ามห้องไปยังที่วางเหล้า และเผลอเอาดอกไม้เข้าใกล้จมูก
There really are vase trees. This is amazing.มันมีต้นไม้ทรงแจกัน จริงๆด้วย อัศจรรย์จริงๆ
That faux-Lalique vase I picked up at the Super-Swap.จากเฟคลาลิคเวส ที่ฉันรับมาจากซุปเปอร์สวอพ
I need my vase fixed.ฉันอยากซ่อมแจกันจริงๆ
And your 19th century french crystal vase as an ashtray.แล้วใช้แจกันคริสตัลจากฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นที่เขี่ยบุหรี่
That vase is not stupid.แจกันนั่นไม่ได้น่าเกลียดนะ
Is that vase stupid?แจกันอันนั้นน่าเกลียดเหรอ
Ohh. Isn't that vase divine?แจกันนั้นสวยเลิศไปเลยใช่มั้ยล่ะคะ

vase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 甀] vase with a small mouth
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, 凡士林] vaseline
[wǔ, ˇ, 甒] vase; jar
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 缾] vase; bottle; pitcher

vase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
一輪挿;一輪挿し[いちりんざし, ichirinzashi] (n) vase for one flower
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
花入れ;花入[はないれ, hanaire] (n) vase
花台[かだい, kadai] (n) stand for flower vase
花器[かき, kaki] (n) flower vase
花瓶;華瓶[けびょう, kebyou] (n) {Buddh} vase used to hold flower offerings (often made of gilded copper)
花生け[はないけ, hanaike] (n) vase
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer
パイプカット[, paipukatto] (n) vasectomy (wasei
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
寸胴[ずんどう;ずんど, zundou ; zundo] (adj-na,n,adj-no) cylindrical container (pot, vase, etc.); being stumpy; having no waist; sleeveless
花瓶(P);花びん[かびん(P);はながめ(花瓶);かへい(花瓶), kabin (P); hanagame ( kabin ); kahei ( kabin )] (n) (flower) vase; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer

vase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจกัน[n.] (jaēkan) EN: vase FR: vase [m] ; potiche [f]
แจกันดอกไม้[X] (jaēkan døkm) EN: vase FR: vase à fleurs [m]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
เปือก[n.] (peūak) EN: mud FR: vase [f]
เปือกตม[n.] (peūaktom) EN: soft mud ; sludge FR: vase [f]
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container ; vase-shaped basket-work creel ; creel FR: panier de pêche [m]
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: dredge ; scrape ; dig up FR: draguer ; curer ; désenvaser
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ถ่าย[v.] (thāi) EN: transfer ; change ; replace FR: transférer ; transvaser
วาสลีน[n.] (wāsalīn) EN: vaseline FR: vaseline [f] ; gelée de pétrole [f] ; pétrolatum [m]

vase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vase {f} | Vasen
Vaselin {n}vaseline
Vasektomie {f} [med.] | Vasektomien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vase
Back to top