ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vapourishness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vapourishness*, -vapourishness-

vapourishness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapourishness (n.) การกลายเป็นไอน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vapourishness
Back to top