ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulgarness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulgarness*, -vulgarness-

vulgarness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulgarness (n.) การทำให้คุณภาพต่ำลง

vulgarness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheiten {pl}vulgarness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulgarness
Back to top