ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vivace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vivace*, -vivace-

vivace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vivace (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ปราดเปรียว Syn. lively, vital, vivacious
vivace (adv.) มีชีวิตชีวา See also: ปราดเปรียว Syn. vivaciously
English-Thai: HOPE Dictionary
vivace(วิวา'เช) adj. คล่องแคล่ว,มีชีวิตชีวา,รวดเร็ว,ปราดเปรียว, Syn. lively,vital

vivace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィヴァーチェ[, viva-chie] (n) vivace (ita

vivace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
พืชยืนต้น[n. exp.] (pheūt yeūnt) EN: perennial FR: plante vivace [f] ; plante pluriannuelle [f]
ยืนต้น[n.] (yeūnton) EN: perennial FR: plante vivace [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vivace
Back to top