ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulgar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulgar*, -vulgar-

vulgar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulgar (adj.) หยาบคาย Syn. rude, obscene
vulgar (adj.) ที่ขาดความประณีต See also: ที่ขาดความละเอียด Syn. gross, coarse
vulgar (adj.) ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป Syn. ordinary, common, familiar
vulgar (adj.) ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar (n.) คนสามัญ
vulgarian (n.) คนหยาบคาย See also: คนต่ำช้า Syn. boor, barbarian, churl Ops. sophisticate, gallant
vulgarism (n.) นิสัยหยาบคาย See also: ความหยาบคาย Syn. barbarism, obscenity
vulgarity (n.) ความหยาบคาย See also: ความต่ำช้า Syn. coarseness, ribaldry Ops. decency, modesty
vulgarization (n.) ความหยาบคาย
vulgarize (vt.) ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarize (vt.) ทำให้ใช้ได้ง่าย Syn. popularize
vulgarizer (n.) ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarly (adv.) อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarness (n.) การทำให้คุณภาพต่ำลง
English-Thai: HOPE Dictionary
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบช้า (adj.) vulgar See also: coarse, common, uncouth Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม
คำหยาบ (n.) vulgar language Syn. คำหยาบคาย
คำหยาบคาย (n.) vulgar language
heather (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris Syn. ling
mugwort (n.) วัชพืชซึ่งมีชื่อละตินว่า Artemisia vulgaris
สาลี (n.) Triticum vulgare Syn. ข้าวสาลี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why you... Why you dress her in these vulgar clothes, huh?ทำไมแกถึงแต่งชุดให้เธอแบบนี้ล่ะ
Cole d'man in Greece where Armand's work is... and finally, the vulgar Coleman in Florida, where Armand's home is.โคล d'คนในกรีซที่ทำงานของอาร์มันด์เป็น ... และในที่สุดหยาบคายโคลแมนในฟลอริดาที่บ้านอาร์มันด์คือ
Look, here comes that vulgar Brown woman.ยัยบราวน์ปากปลาร้ามาแล้ว
A married person, should not be talking in such a vulgar way.ไปสืบประวัติมาคิโนะ ซึคุชิ ครับ นายท่าน
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า...
I knew you were a vulgar snob.ผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่อยากเป็นผู้ดี
Without mumbling into my drink. Well, it's just vulgar to discuss business at a party.ว่าชีวิตผมมีอะไรใหม่ มันดูไม่สภาพที่จะคุยเรื่องงานในปาร์ตี้
Well, Halifax is so vulgar and stifling. There's no suitable society.เอ่อ แฮริแฟกซ์มันพลุกพล่านและอึดอัด ไม่มีสังคมเหมาะๆ เลย
That's a little vulgar for the dinner table, don't you think?บนโต๊ะอาหารไม่ใช่หรอ
And some, I'm not allowed to vulgar names are very famous.บางคนเป็นถึงคนมีชื่อเสียง
See, I've learned not to trust your vulgar promises, Klaus.ฉันเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อ \ คำสัญญาสามานย์ของนายอีกแล้ว เคล้าส์
Button your dick, you vulgar bastard.กลัดกระดุมซะ ไอ้ลามก

vulgar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, 低俗之风 / 低俗之風] vulgar style (used of items to be censored)
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 庸俗作品] vulgar art, art in bad taste, kitsch
粗俗的阶级[cū sú de jiē jí, ㄘㄨ ㄙㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, 粗俗的阶级 / 粗俗的階級] vulgar class
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, 粗话 / 粗話] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech
粉刺[fěn cì, ㄈㄣˇ ㄘˋ, 粉刺] Acne vulgaris
[páo, ㄆㄠˊ, 匏] bottle gourd; Lagenaria vulgaris
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 下流] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 庸俗化] debasement; vulgarization
茴香[huí xiāng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, 茴香] fennel; Foeniculum vulgare
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, 庸俗] filthy; vulgar; debased
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, 枣树 / 棗樹] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, 俗气 / 俗氣] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, 低俗] vulgar; poor taste
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 低俗化] vulgarization
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, 粗俗] vulgar
鄙俗[bǐ sú, ㄅㄧˇ ㄙㄨˊ, 鄙俗] vulgar; philistine
鄙俚[bǐ lǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ, 鄙俚] vulgar; philistine
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, 鄙吝] vulgar; stingy; miserly; mean
[bēi, ㄅㄟ, 卑] low; base; vulgar; inferior; humble
牛皮菜[niú pí cài, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, 牛皮菜] chard (Beta vulgaris), a foliage beet
红牛皮菜[hóng niú pí cài, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, 红牛皮菜 / 紅牛皮菜] chard (Beta vulgaris), a foliage beet
[ài, ㄞˋ, 艾] Chinese mugwort (Artemisia vulgaris); surname Ai
[lóu, ㄌㄡˊ, 蒌 / 蔞] Arthemisia vulgaris; piper betel
[chú, ㄔㄨˊ, 蜍] Bufo vulgaris; toad
[lòu, ㄌㄡˋ, 陋] low; humble; plain; ugly; mean; vulgar
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude

vulgar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下劣[げれつ, geretsu] (adj-na,n) base; mean; vulgar
低俗[ていぞく, teizoku] (adj-na,n) vulgar
俗なる[ぞくなる, zokunaru] (adj-f) (See 聖なる) vulgar
俗ラテン語[ぞくラテンご, zoku raten go] (n) vulgar Latin
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person.
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
俗箏;俗筝[ぞくそう, zokusou] (n) (See 楽箏) modern koto (in contrast to the gagaku koto or gakuso) (lit. vulgar koto); modern koto music
俗耳[ぞくじ, zokuji] (n) vulgar ears; attention of the masses
俗調[ぞくちょう, zokuchou] (n) popular music; vulgar music
俗趣[ぞくしゅ, zokushu] (n) vulgar taste
俗趣味[ぞくしゅみ, zokushumi] (n) vulgar taste
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
卑語;鄙語[ひご, higo] (n) vulgar expression; vulgarism
成金趣味[なりきんしゅみ, narikinshumi] (n,adj-no) the ostentation (bad taste) of the nuveau riche; air of vulgar prosperity
衆愚[しゅうぐ, shuugu] (n) the vulgar masses
郭言葉[くるわことば, kuruwakotoba] (n) (arch) language used in red-light districts during the Edo period; vulgar words used by prostitutes from the Edo period
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
オレガノ[, oregano] (n) oregano (Origanum vulgare)
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P)
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na,n) vulgarity; lack of refinement
世俗[せぞく, sezoku] (n,adj-no) common customs; worldliness; vulgar; popular; the world; the common people
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity
低次元[ていじげん, teijigen] (adj-na,n) (1) low-level; coarse; vulgar; (2) {math} low-dimension
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded
俗化[ぞっか, zokka] (n,vs) vulgarization; vulgarisation; secularization; secularisation; popularization; popularisation
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition
俗気芬々;俗気芬芬[ぞくけふんぷん, zokukefunpun] (adj-t,adv-to) of low (vulgar) taste; lacking class
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] (n) vulgarity; worldliness
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)

vulgar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบ[n. exp.] (kham yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; coarse word ; obscene word ; lewd word FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl] ; propos orduriers [mpl]
คำหยาบคาย[n. exp.] (kham yāpkhā) EN: vulgar language FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขี้จาบ[adj.] (khī jāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt ; vulgar ; mean FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités
ปากตลาด[adj.] (pāktalāt) EN: coarse-mouthed ; vulgar FR:
ผรุสวาท[n.] (pharusawāt ) EN: obscene words ; obscene language ; vulgar words ; curses ; abusive language FR: grossièretés [fpl]
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish FR: grossier ; vulgaire
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
พูดจาหยาบ[v. exp.] (phūtjā yāp) EN: use vulgar language ; use coarse language FR:
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp ) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
เศษส่วนเชิงเดียว[n. exp.] (sētsuan cho) EN: common fraction ; simple fraction ; vulgar fraction FR: fraction simple [f]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ถะถุนถะถัน[adj.] (thathunthat) EN: vicious ; vulgar FR:
อุลามก[adj.] (ulāmok) EN: lewd ; obscene ; vulgar ; indecent FR:
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth FR: goujat ; mufle
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive FR:
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:
ไผ่เขียว[n. exp.] (phai khīo) EN: Bambusa vulgaris FR: Bambusa vulgaris
ไผ่เหลือง[n. exp.] (phai leūang) EN: Bambusa vulgaris 'Striata' ; Bambusa vulgaris 'Vittata' ; Golden Common Bamboo FR:
ไผ่หลวง[n. exp.] (phai lūang) EN: Bambusa vulgaris FR: Bambusa vulgaris
ไผ่น้ำเต้า[n.] (phai nāmtao) EN: Buddha's belly bamboo ; Bambusa vulgaris 'Wamin' FR:

vulgar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich; ordinär {adj} | gewöhnlicher; ordinärer | am gewöhnlichsten; am ordinärstenvulgar | more vulgar | most vulgar
vulgär {adv}in a vulgar way; vulgarly
Unfeinheit {f}vulgarism
Vulgärlatein {n}vulgar Latin
Gemeinheiten {pl}vulgarness
abgeschmackt; vulgär {adj}vulgar
gewöhnlich {adv}vulgarly
vulgär {adv}vulgar
Star {m} [ornith.]European Starling (Sturnus vulgaris); Common Starling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulgar
Back to top